EN TH

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้กำหนดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หนุนนำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน “CG Code 2560” ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำไว้ โดยนำมาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 แสดงไว้บนเว็บไซต์ www.becworld.com ภายใต้เอกสารแนบ 5 นโยบายกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

เอกสารดาวน์โหลด
  • นโยบายกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ