ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ประเภทของรายงาน ดาวน์โหลด

ปี

งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563
ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

3Q/20 Analyst Meeting Presentation
ดาวน์โหลด
2Q/20 Analyst Meeting Presentation
ดาวน์โหลด
AGM 2020
ดาวน์โหลด
1Q/20 Analyst Meeting Presentation
ดาวน์โหลด

เว็บแคสต์และไฟล์เสียง

AGM 2563
ดูเว็บแคสต์