ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ประเภทของรายงาน ดาวน์โหลด

ปี

รายงานประจำปี

ดาวน์โหลด E-Book

แบบฟอร์ม 56-1

ดาวน์โหลด

งบการเงิน

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2563
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563
ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

FY20 Analyst Meeting Presentation
ดาวน์โหลด
3Q/20 Analyst Meeting Presentation
ดาวน์โหลด
2Q/20 Analyst Meeting Presentation
ดาวน์โหลด
AGM 2020
ดาวน์โหลด
1Q/20 Analyst Meeting Presentation
ดาวน์โหลด

เว็บแคสต์และไฟล์เสียง

AGM 2563
ดูเว็บแคสต์