EN TH

เป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบีอีซี กำหนดเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการปรับแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เผยแพร่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กลุ่มบีอีซี ได้กำหนด “ค่านิยมในการปฏิบัติงาน” (Corporate Operational Values) ซึ่งหนึ่งในค่านิยมในการปฏิบัติงาน คือ มีความเป็นมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยแสดงออกถึงความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีเหตุผล สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความชำนาญให้เกิดผลในทางปฏิบัติ พร้อมตั้งมั่นอยู่บนจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบีอีซี ยังให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 และได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC) และจะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิก CAC อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้บริษัท หนุนนำให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เป้าหมายด้านความยั่งยืนในมิติของสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบีอีซี มุ่งมั่นบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การบริหารจัดการขยะและของเสีย (2) การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (3) การบริหารจัดการพลังงานและไฟฟ้า (4) การบริหารจัดการน้ำ ผ่านการดำเนินงาน 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านรายการที่มีสาระและความบันเทิงต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม สำหรับรายการข่าวมีเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของการนำเสนอข่าวทั้งหมด (2) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายด้านความยั่งยืนในมิติของสังคม

กลุ่มบีอีซี มุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และความบันเทิงให้ผู้ชม ผ่านรายการและละครของทางสถานี โดยนำเสนอข้อคิดที่ดีในหลากหลายแง่มุม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมไทย และเป็นที่พึ่งพาได้ของคนในสังคม ตลอดจนจัดหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานที่จะพัฒนา “คน” ของกลุ่มบีอีซี ในด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมทั้งมอบความก้าวหน้าในอาชีพ และความใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดละคร และนักแสดง ให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจในการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในกลุ่มบีอีซี

สำหรับความรับผิดชอบต่อลูกค้า กลุ่มบีอีซียังคงให้การดูแลลูกค้าทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ทั้งในด้านการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อเวลาโฆษณา และการให้บริการที่ตอบสนองต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ และดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ นโยบาย แนวทางการบริหาร และเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของกลุ่มบีอีซี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ดังนี้

  • SDG ข้อที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Wellbeing)
  • SDG ข้อที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
  • SDG ข้อที่ 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production)
  • SDG ข้อที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
  • SDG ข้อที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace, Justice and Strong Institutions)