EN TH

แผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยผลกระทบของอุตสาหกรรมสื่อที่ทวีความรุนแรง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มการรับชมคอนเทนต์ออนไลน์ (Over-the-Top หรือ OTT) ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี

ทำให้บริษัทต้องปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มาจากความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นำมากำหนดเป็นแผนงาน นำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ศักยภาพของความเป็นสื่อมวลชนถ่ายทอดออกมาเป็นรายการหรือละครที่นำเสนอเนื้อหา สาระ และสร้างสรรค์ความบันเทิงที่มีคุณค่าและคุณภาพ รวมทั้งมีการดำเนินงานผ่านโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การพัฒนาชุมชนและสังคม, การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน, การสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา และเยาวชน, การส่งเสริมและทำนุบำรุงด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปรารถนาให้สังคมไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น