EN TH

กลุ่มบีอีซี แสดงความโปร่งใสในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีความชัดเจน จึงได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งพนักงานในองค์กร

และมีกระบวนการในการให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ตลอดจนการถูกละเมิดสิทธิ เพื่อลดความเสี่ยงทางสังคมต่อธุรกิจและความขัดแย้งที่อาจมี โดยการรับเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส มีรายละเอียดดังนี้

1.

ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ มาที่ช่องทางต่างๆ โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยบุคคลที่ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส และแหล่งที่มาของข้อมูล เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

  • ผ่านระบบ “ช่องทางการร้องเรียน” (Whistleblowing Channel) ในเว็บไซต์ www.becworld.com โดยระบบจะส่งข้อมูลไปให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้อำนวยการ
  • ส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มาที่ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
2.

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น นำเสนอกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ในการทำหน้าที่กลั่นกรอง ติดตาม และตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 15 วันทำการ กรณีเร่งด่วนภายใน 5 วันทำการ

3.

คณะทำงานฯ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้อำนวยการ ภายใน 15 วันทำการ

4.

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียน แนวทางระงับยับยั้งความเสียหาย วางมาตรการหรือกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ภายใน 10 วันทำการ

5.

คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการพิจารณา และอนุมัติมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับมติจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการแจ้ง เบาะแส รวมทั้งเปิดเผยกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

  1. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความสะดวกผ่านทางช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com หนังสือ จดหมาย โทรศัพท์ หรืออื่นๆ โดยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่บริหารจัดการข้อร้องเรียน และรายงานต่อหน่วยงานหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  2. มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯwww.becworld.com แจ้งโดยตรงที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และ/หรือ ผู้บริหารของหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง และ/หรือ ผู้บังคับบัญชา กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการให้แจ้งโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รวมทั้ง มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  3. บริษัทฯ มีนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นและกระบวนการที่เหมาะสมในการยุติข้อร้องเรียน

You can also attach your information here (PDF, DOC):