EN TH

ปี 2565 เป็นอีกปีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม บีอีซี” หรือ “บริษัทฯ”) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อฝ่าวิกฤตต่าง ๆ ตลอดทั้งปี โดยมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจ สร้างความยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลง และหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ด้วยความใส่ใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบีอีซี ยึดมั่นการเป็นผู้นำในการเป็นผู้จัดหาคอนเทนต์ชั้นนำของประเทศไทยและการดำเนินบทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย ด้วยการจัดหาและนำเสนอข่าวสาร สาระ วาไรตี้ ละคร ที่เป็นคอนเทนต์ความบันเทิงที่มีคุณค่า ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมทุกเพศทุกวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศบนทุกแพลตฟอร์ม เพราะกลุ่มบีอีซีเชื่อว่า “คอนเทนต์” เป็นกุญแจสำคัญของธุรกิจของบริษัทฯ แม้ว่าพฤติกรรมการรับชมของผู้ชมคอนเทนต์ที่เคยรับชมผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก ไปเพิ่มการรับชมผ่านสื่อใหม่ทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ามากขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการรับชมทางช่องทางใดก็ไม่แตกต่างจากอดีตที่คอนเทนต์ยังคงเป็นเหตุผลหลักในการเลือกรับชม เพียงแต่ผู้ชมสามารถเลือกรับชมรายการโดยไม่จำกัดช่องทางและช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม เรายังคงเน้นให้ธุรกิจโทรทัศน์สร้างรายได้ต่อไป แต่ปรับทิศทางให้ “ช่อง 3 ต้องเป็นมากกว่าทีวี” โดยใช้จุดแกร่งด้านคอนเทนต์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในการขยายตลาดไปสู่สื่อใหม่และตลาดโลก ด้วยการผลิตและจำหน่ายคอนเทนต์ในรูปแบบ Single Content Multiple Platforms หรือการผลิตคอนเทนต์ด้วยต้นทุนเพียงหนึ่งครั้ง เพื่อสามารถนำไปออกอากาศและสร้างรายได้จากหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงตลาดในต่างประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคอนเทนต์ นอกจากนี้ บริษัทฯยังพัฒนาแพลตฟอร์มการรับชมออนไลน์ 3Plus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของเราเอง มีทั้งแบบดูฟรี และแบบบอกรับสมาชิกหรือ 3Plus Premium โดยสมาชิก 3Plus Premium จะได้สิทธิพิเศษที่มากมาย เช่น การรับชมคลิปพิเศษต่าง ๆ ที่หาดูจากที่อื่นไม่ได้ และการร่วมกิจกรรมกับนักแสดงที่ชื่นชอบแบบ Exclusive เฉพาะมีไว้ให้กับสมาชิกเท่านั้น

กลุ่มบีอีซี ยังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการนำเสนอข่าว ละคร และรายการวาไรตี้ โดยทำให้รายการข่าวของช่อง 3 เป็นรายการที่ผู้ชมเลือกรับชมเป็นช่องต้น ๆ รวมทั้งเร่งสร้างบุคลากรด้านข่าวไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพรายการข่าวให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เราจะทำให้ละครของช่อง 3 ยังคงเป็นผู้นำต่อไป รวมทั้งรายการวาไรตี้ที่สร้างสีสันให้กับผู้ชม เพราะบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์อันดับ 1 ของประเทศไทยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

ในฐานะของการเป็นสื่อมวลชน การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมจากการนำเสนอรายการและละครที่มีคุณภาพ สอดแทรกข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ทำความดี ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ความบันเทิง อาทิ การเสนอข่าวที่สะท้อนปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นความใส่ใจของประชาขนและนำไปสู่การลงมือทำเพื่อโลกของเรา และการนำเสนอละครที่ให้ข้อคิดการเป็นคนดีและห่วงใยทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานด้านรายการและละครที่มีคุณภาพเหล่านี้ ปรากฏผลสำเร็จจากการได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย

เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ในประเทศ กลุ่มบีอีซีจะเป็นคนกลางที่จะคอยประสานและส่งความช่วยเหลือให้กับชุมชนที่ประสบภัย เพื่อให้กลุ่มบีอีซีเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคมได้จริง

กลุ่มบีอีซี ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จะนำพาให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี” โดยในปีนี้เราเน้นไปที่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างความตระหนักในเรื่องของ “การลดการรับขยะพลาสติกและการแยกขยะเพื่อรีไซเคิล” โดยเรายังคงเดินหน้าการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวมต่อไป

สุดท้ายนี้ ในนามของกลุ่มบีอีซี ผมและกรรมการทุกท่านขอแสดงความขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบีอีซี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความทุ่มเทและตั้งใจจริงในการดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปพร้อมกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำพากลุ่มบีอีซีให้เติบโตเคียงข้างสังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน

กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์