EN TH

1. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับ สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น - ปรากฏตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.1

ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล รวมถึง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานได้ รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างด้าวให้ความสนใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสถาบันทั้งที่เป็นสถาบันไทย และนักลงทุนต่างชาติ ขอเข้าพบผู้บริหาร (company visit) เพื่อสอบถามข้อมูลนโยบายการลงทุน และพัฒนาการของบริษัทเป็นประจำ สม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ภายหลังการยื่นงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว เพื่อชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

2. หน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการได้มอบให้สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการส่งข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com หรือหากต้องการติดต่อสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่ E-mail address: irbec@becworld.com ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอาจติดต่อบริษัทฯ ด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือจะมาติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 022 7427 โทรสาร 02 262 3264
3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท และการติดต่อกับบริษัท: ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท บริษัทจะคำนึงถึงความทั่วถึง เท่าเทียม และทันต่อเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยมีเนื้อหาสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ไม่ทำให้สำคัญผิด เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน โดยภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย การจัดทำข้อมูลข่าวสาร ให้จัดทำเป็นสองภาษาคือภาษาไทย และภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัท: นอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และยังมีเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com.
4. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นสถาบัน และรายย่อย ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำและนำส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และคำชี้แจงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจัดทำเอกสารเป็นสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม
5. เนื่องจาก ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ช่วงเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มาจัดในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมมาจัดที่อาคารสำนักงาน อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระรามสี่ คลองเตย กรุงเทพฯ; บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นไปใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงได้อย่างเต็มที่ และไม่กระทำการที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ โดย (1) บริษัทเลือกสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นย่านใจกลางเมืองที่มีระบบคมนาคมที่สะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก (2) บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระได้ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการได้แบบรายบุคคล ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ได้มีโอกาสออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทระบุชื่อไว้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและให้ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุการคะแนนเสียงแล้ว กลับมายังบริษัทโดยการส่งทางไปรษณีย์ก่อนถึงวันประชุม ซึ่งไม่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นมากจนเกินไป (3) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รวมถึงประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทมีการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน จึงทำให้การรวมคะแนนเสียงไม่ยุ่งยาก
6. การเสนอวาระการประชุม/ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง ข้อเสนอแนะ และการเสนอชื่อและข้อมูลของบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ก็อาจส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยนำเสนอเรื่อง/คำถาม พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้ามา ทางเว็บไซต์ www.becworld.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท ที่สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 262 3635 โทรสาร 02 262 3170, จากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับขั้นตอน ก่อนที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, โดยเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามานั้น คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นประเด็นที่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้ ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงสรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับวาระนั้นๆ เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาแล้ว เห็นว่าสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้ามาในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป ทำให้ไม่สามารถพิจารณาตามขั้นตอนได้ คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทในการติดต่อ และชี้แจงเหตุผลที่ไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้รับทราบต่อไป, อย่างไรก็ตาม จากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงไม่มีการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด