EN TH

วิสัยทัศน์

ผู้นำทางด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย

พันธกิจ

ปรับเปลี่ยน BEC World ให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและมีความคิดไปข้างหน้า โดยยกระดับดีเอ็นเอความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบความสดใหม่ ด้วยคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับผู้ชมในปัจจุบันและใช้เทคโนโลยีกับการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพผ่านทุกช่องทางหน้าจอ ทั่วไทยและต่างประเทศ

ค่านิยมขององค์กร

ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน
ความสำคัญต่อลูกค้า(ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นลำดับแรก)
10% กลยุทธ์ 90% ลงมือปฎิบัติ
มีความเป็นมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ร่วมมือกันในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

กลยุทธ์

Single Content Multiple Platforms

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ (“กลุ่มบีอีซี” หรือ “บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งจะช่วยนำพากลุ่มบีอีซี บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า 52 ปี ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC โดยวางหลักการตามการดำเนินธุรกิจที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในการดำเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ยังคงทำตามยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดของธุรกิจโทรทัศน์ และมีการสร้างรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายละครไปต่างประเทศและธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 และปี 2565 ได้มีการขยายธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ธุรกิจ บีอีซี สตูดิโอ ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระยะยาวของกลุ่มบีอีซี ที่จะเพิ่มรายได้และปรับโครงสร้างรายได้ โดยลดการพึ่งพารายได้โฆษณาทางโทรทัศน์ลง โดยมีการเพิ่มรายได้ในส่วนของดิจิทัลแพลตฟอร์ม การจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไปต่างประเทศ และเพิ่มธุรกิจใหม่ให้มากขึ้น สำหรับการผลิตละคร บริษัทมีแผนให้ บีอีซี สตูดิโอ เป็นหนึ่งในกำลังหลักในการผลิตละคร ซีรีส์ และภาพยนตร์ที่ปรับวิธีการทำงานและการผลิตคอนเทนต์ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อรองรับการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น ส่วนทางด้านการเงิน บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท และต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่มีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทฯมา ณ ที่นี้

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ที่ผ่านมา นอกจากการเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเนื่องจากปี 2564 แล้ว บริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายปัจจัย ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณการชะลอตัว เงินเฟ้อจากราคาอาหารและน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น การปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นของธนาคารกลางเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อและส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น และหนี้สินภาคครัวเรือนภายในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ปัจจัยเหล่านี้เป็นความเสี่ยง ที่ส่งผลให้หลายบริษัทมีการชะลอการใช้เม็ดเงินโฆษณาในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อในปีที่ผ่านมา

จากเหตุผลดังกล่าว รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของกลุ่มบริษัท บีอีซี ในปี 2565 อยู่ที่ 4,448.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปี พ.ศ. 2564 และรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายละครไปต่างประเทศ และธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมกันอยู่ที่ 656.2 ล้านบาท ซึ่งลดลง 20.6% จากปี 2564 เนื่องจาก Global OTT Platform รายหนึ่ง ได้เลื่อนการซื้อคอนเทนต์ออกไปตามเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารให้ต้นทุนลดลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการลดลง 6% จากปี 2564 มาอยู่ที่ 3,560.8 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 3.8% จากปี 2564 มาอยู่ที่ 795.4 ล้านบาท จากค่าใช้สื่อประชาสัมพันธ์และโปรโมทละครที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในปี 2565 อยู่ที่ 607 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.3 จากปี 2564 ที่ 761.6 ล้านบาทและมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 2,719.6 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินจำนวน 3,952.2 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งถือว่าบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินมาก

ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ เราขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นกู้ ลูกค้า เอเยนซี่ พันธมิตรทางธุรกิจ นักแสดง คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน ที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด เราขอยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชน ให้เติบโตเคียงข้างกันอย่างยั่งยืน และจะทำให้กลุ่มบริษัท บีอีซี เติบโตดังวิสัยทัศน์ของเรา ที่เป็นผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้บริษัทฯ และแสวงหาแหล่งรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น

นายสมชัย บุญนำศิริ

(ประธานกรรมการ)

โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566