EN TH
แนวคิดและการดำเนินงาน
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด บริษัทในกลุ่มบีอีซี แม้ว่าเราจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันของช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีอยู่จำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว (Technology Disruption) ทำให้พฤติกรรมการรับชมคอนเทนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ OTT (Over-the-Top Platform) เพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้น

แต่เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม ด้วยการยกระดับการนำเสนอรายการ ข่าวสาร และละครที่มีคุณค่าและคุณภาพ มีเนื้อหาครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการริเริ่มหรือเข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อีกทั้งเรายังยึดมั่นในการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ยึดหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่การเติบโตขององค์กรและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เราพิจารณาจากประเด็นสาระสำคัญ (Materiality) ที่ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

E

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางสู่ความสำเร็จ

 1. เป็นผู้นำในตลาดผู้ผลิตและนำเสนอข่าวสาร สาระ และความบันเทิง
 2. กำหนดวิสัยทัศน์ให้ “ช่อง 3 ต้องเป็นมากกว่าทีวี” เพื่อขยายช่องทางในการนำคอนเทนต์ไปสู่สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มการรับชมคอนเทนต์ออนไลน์ (OTT) ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้ชมทั้งในและต่างประเทศได้โดยง่าย
 3. ปรับตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) เพื่อก้าวเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์อันดับ 1 ของประเทศไทย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
 4. บริหารจัดการต้นทุน โดยการปรับลดต้นทุนในการผลิตรายการและละคร ลดขนาดขององค์กร รวมถึงการหารายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อใหม่ (New Media)
 5. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการยกระดับรายการข่าว ละคร และรายการวาไรตี้ ให้มีความยิ่งใหญ่และโดดเด่น เพื่อให้เป็นรายการแรกที่ผู้ชมจะเลือกรับชม
 6. เพิ่มช่องทางแหล่งรายได้ ขยายตลาดในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสทางธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก เปลี่ยนจากคู่แข่งทางการตลาดเป็นพันธมิตร อาทิ แพลตฟอร์มการรับชมคอนเทนต์ออนไลน์ (OTT) ที่ไม่จำกัดช่องทางและช่วงเวลาการรับชม โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งนับได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของละครช่อง 3 ผ่าน OTT และเจ้าของแพลตฟอร์มที่มีกำลังซื้อ
 7. พัฒนาแพลตฟอร์มการรับชมคอนเทนต์ออนไลน์ OTT ขององค์กร ใน “สามพลัส” (Ch3+) เป็นผลสำเร็จ และมีแผนเปิดการบอกรับสมาชิกในปี 2564 พร้อมนำเสนอละครของช่อง 3 และซีรีส์จากต่างประเทศที่มีความหลากหลายและเป็นที่นิยม รวมทั้งคลิปต่างๆ ที่หาดูจากที่อื่นไม่ได้ และข่าวความเคลื่อนไหวของนักแสดงที่นำเสนอแบบ Exclusive เฉพาะกับสมาชิก
 8. นำกลยุทธ์การผลิตคอนเทนต์เดียว แต่สามารถนำไปออกอากาศหรือจำหน่ายให้กับหลายแพลตฟอร์ม (Single content, multiple platform) มาปรับใช้ ทำให้มีการลงทุนผลิตคอนเทนต์เพียงครั้งเดียว แต่สามารถสร้างรายได้มากกว่าหนึ่งครั้งในหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งในและต่างประเทศ
 9. จำหน่ายคอนเทนต์สู่ต่างประเทศ มีทั้งที่จำหน่ายด้วยตนเองและผ่านผู้แทนจำหน่าย (Distributor) ไปสู่ประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทจากการจำหน่ายคอนเทนต์ การจัดงานอีเวนต์ (Event) และค่าลิขสิทธิ์ (Royalty) การผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และยังเป็นโอกาสในการขยายฐานผู้ชมในต่างประเทศให้แก่นักแสดง
 10. นำเสนอคอนเทนต์ผ่านรายการและละครที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมในการดำเนินธุรกิจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อาทิ “จอโลกเศรษฐกิจกับครอบครัวข่าว” ในรายการข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้, รายการ BTimes นำเสนอความรู้ในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจ, รายการปลุกตลาด (Amazing Market) กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและสนับสนุนสินค้าชุมชน เป็นต้น

S

ด้านสังคม

ด้านสังคม

แนวทางสู่ความสำเร็จ

 1. ดำเนินงานตามนโยบายด้านสังคมของกลุ่มบีอีซี ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และนำเสนอข่าวสาร สร้างสรรค์รายการและละครที่สะท้อนสังคมและให้ข้อคิดที่ดี รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน
 2. นำเสนอรายการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ก่อประโยชน์ต่อสังคม สอดแทรกไปพร้อมกับความบันเทิง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 3. นำเสนอรายการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน การศึกษา และกีฬา รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน การศึกษา และกีฬา
 4. นำเสนอและติดตามข้อเท็จจริงอย่างทันต่อเหตุการณ์ เป็นที่พึ่งพาได้ ผ่านรายการข่าว โดยเฉพาะข่าวด่วนและข่าวที่มีความสำคัญกับสังคมไทย โดยลงพื้นที่เพื่อรายงานสถานการณ์สด รับทราบปัญหา และติดตามการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิด “ไม่เป็นเพียงแต่ผู้รายงานข่าว แต่เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน”
 5. นำเสนอรายการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างเช่น รายการโหนกระแส, รายการคลินิกหมอความ รวมทั้งเปิด “ห้องคลินิกหมอความ” ตั้งอยู่ที่อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และให้คำแนะนำในข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 6. นำเสนอข่าวสาร และสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสิทธิมนุษยชนไว้ในรายการ/ละคร เพื่อสร้างความตระหนักด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่สังคมไทย สำหรับการดำเนินงานภายในองค์กร มีการเตรียมยื่นขอรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
 7. สนับสนุนให้พนักงานขององค์กรทำความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
 8. กำหนดเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ข้อ 13. “พึงปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่จะสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน”
 9. ปฏิบัติต่อบุคลากรขององค์กรสอดคล้องตามมาตรฐานด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายแรงงาน ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ อย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่พนักงาน
 10. สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม
 11. นำเสนอรายการที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเกร็ดความรู้ของประเทศไทย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยรักและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 12. นำเสนอข้อมูลที่ให้ความชื่นชมบุคคลหรือองค์กรที่ทำความดีหรือทำประโยชน์เพื่อสังคม และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
 13. สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการภายในชุมชนของตนเอง แทนการส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจ้างผู้พิการเข้าทำงาน รวมทั้งจัดโครงการจ้างเหมาผู้พิการทางสายตา เพื่อมาบริการนวดแผนไทยให้พนักงานภายในองค์กร

E

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางสู่ความสำเร็จ

 1. ดำเนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบีอีซี ผ่านการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และนำเสนอข่าวสาร สร้างสรรค์รายการและละครที่ให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ในด้านการดูแลรักษาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค
 2. สนับสนุนแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 3. สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งบุคลากรภายในองค์กร มีทัศนคติที่ดีและลงมือปฏิบัติในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับองค์กร
 4. สร้างแรงบันดาลใจหรือแนวคิดใหม่ในด้านการดูแลรักษาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านรายการหรือโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร