EN TH
นายฉัตรชัย เทียมทอง

นายฉัตรชัย เทียมทอง

รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์

นางสาวเทรซี แอนน์ มาลีนนท์

นางสาวเทรซี แอนน์ มาลีนนท์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่ม

นางสาวปิยวดี มาลีนนท์

นางสาวปิยวดี มาลีนนท์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม

นางสาวปิ่นกมล มาลีนนท์

นางสาวปิ่นกมล มาลีนนท์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม

นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย

นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักผลิตรายการ

นายสุบัณฑิต สุวรรณนพ

นายสุบัณฑิต สุวรรณนพ

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักงานผังรายการ

นายนพดล เขมะโยธิน

นายนพดล เขมะโยธิน

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักการลงทุน

นายพิริยดิส ชูพึ่งอาตม์

นายพิริยดิส ชูพึ่งอาตม์

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักการเงินและการบัญชี

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร

นางสาวภาศรี ทรรพสุทธิ

นางสาวภาศรี ทรรพสุทธิ

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักการพาณิชย์

นางสาวศรินทิพย์ จรัญเสถียรชัย

นางสาวศรินทิพย์ จรัญเสถียรชัย

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักตรวจสอบภายใน

นายองอาจ โพธิวร

นายองอาจ โพธิวร

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส - สำนักเทคนิคโทรทัศน์

นางสาวสุดาพร ตรองพาณิชย์

นางสาวสุดาพร ตรองพาณิชย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพิมลรัศมิ์ อนันตเจริญ

นางสาวพิมลรัศมิ์ อนันตเจริญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อใหม่

นางเบ็ญจวรรณ วงศ์วิไล

นางเบ็ญจวรรณ วงศ์วิไล

บรรณาธิการบริหาร - สำนักข่าว