ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ อาคาร M2 ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110