EN TH

กลุ่มบีอีซี ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งในความคิดและการกระทำ มีการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ด้วยมุมมอง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ จึงได้กำหนดหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน” ไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน”

ในฐานะของสื่อมวลชน กลุ่มบีอีซีนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้เห็นถึงโทษภัยของการกระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชน นำมาซึ่งการป้องกัน ติดตาม และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ผ่านรายการข่าวต่างๆ ภายใต้ “ครอบครัวข่าว 3” ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว 3 มิติ, รายการข่าวเช้าวันหยุด, รายการเรื่องเล่าเช้านี้, รายการข่าววันใหม่