EN TH
18 พฤศจิกายน 2562

ช่อง 3 รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษาไทย ในฐานะองค์กรผู้ร่วมขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้แทนสถานีฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานอนาคตการศึกษา –
คอนเน็กซ์ อีดี
  CONNEXT ED Workshop 2019 : The Future of Education” ประจำปี 2562 พร้อมรับมอบ
“โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษาไทย”
จากคุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

สืบเนื่องจากปี 2559 รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” เพื่อผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เกิดเป็นโครงการ “สานอนาคตการศึกษา-คอนเน็กซ์ อีดี” เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทย พร้อมพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและจิตสาธารณะ
เพื่อสานต่อนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเจตนารมณ์ของการขยายบทบาทความร่วมมือ เพื่อยกระดับศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นทั้ง “คนดี-คนเก่ง”

ในการนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในนาม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญและได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ โดยมุ่งหวังที่จะใช้ทรัพยากร และความสามารถที่มีในการร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาไทยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

โดยบรรยากาศในงานเริ่มต้นด้วยการแสดง “สานพลัง-สานอนาคต” โดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนประชารัฐ จากนั้น คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การยกระดับการจัดการศึกษาไทยในอนาคต”  และรายงานผลการดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน จากนั้นรับฟังเสียงตอบรับจากในความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และ School Partner จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร และแผนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีและ
มีความสุข ตลอดจน
School partner เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย จากนั้นปิดท้ายด้วย “พิธีมอบโล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษาไทย” ให้กับ 33 องค์กรภาคเอกชน โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมเข้ารับ “โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษาไทย” ในฐานะองค์กรผู้ร่วมขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ช่อง 3 จะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการควบคู่ไปกับการตอบแทนและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม
ในฐานะองค์กรธุรกิจ และในฐานะสื่อมงลชนที่มีบทบาทต่อผู้ชม สังคม และประเทศต่อไป