EN TH

วิสัยทัศน์

ผู้นำทางด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย

พันธกิจ

ปรับเปลี่ยน BEC World ให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและมีความคิดไปข้างหน้า โดยยกระดับดีเอ็นเอความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบความสดใหม่ ด้วยคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับผู้ชมในปัจจุบันและใช้เทคโนโลยีกับการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพผ่านทุกช่องทางหน้าจอ ทั่วไทยและต่างประเทศ

ค่านิยมขององค์กร

ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน
ความสำคัญต่อลูกค้า(ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นลำดับแรก)
10% กลยุทธ์ 90% ลงมือปฎิบัติ
มีความเป็นมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ร่วมมือกันในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

กลยุทธ์

Single Content Multiple Platform

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2563 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายต่างๆ หลายประการสำหรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทำให้เศรษฐกิจประเทศต่างๆ ทั่วโลกถดถอยลงอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจประเทศไทย พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่องค์กรต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ได้ร่วมแรงร่วมใจ ใช้ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ พยายามบริหารจัดการธุรกิจในเชิงรุก โดยอาศัยความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปรับแผนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงการดำเนินการมาตรการเชิงรุกป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกลุ่มบุคลากรและจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) ซึ่งผลของการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีผลดำเนินการที่ดีขึ้น จากขาดทุนในไตรมาสที่ 1/2563 และ ไตรมาสที่ 2/2563 เป็น กำไรในไตรมาสที่ 3/2563 และ ไตรมาสที่ 4/2563 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายโฆษณา การขายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศ และ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม และต้นทุนที่ลดลงจากต้นทุนดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

โดยรายได้ค่าโฆษณาของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ในปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 4,758 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29 จากปี พ.ศ. 2562 ที่มีรายได้ 6,743 ล้านบาท รายได้ที่ไม่ได้มาจากโฆษณาลดลงร้อยละ 30 มาอยู่ที่ 1,103 ล้านบาท จากรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ในปี พ.ศ.2563 ที่หายไปจากผลกระทบโดยตรงจากการล็อคดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยคอนเสิร์ต การแสดงโชว์ และงานกิจกรรมต่างๆถูกเลื่อนหรือยกเลิกไป ทั้งนี้ ในธันวาคม 2563 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์”, “บริษัทฯ”) ได้มีการขายเงินลงทุนในบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน) โดยเป็นการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามแผนการบริหารการลงทุนของบริษัท และทำให้กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ยุติการนำงบกำไรขาดทุนของกลุ่มเทโรฯ มาจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และบริการอื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้รายได้ที่ไม่ได้มาจากโฆษณา เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ของธุรกิจการขายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศ และ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม ที่ได้เติบโตขึ้นจนมีรายได้รวม มากกว่า 800 ล้านบาท

ถึงแม้ว่ารายได้รวมจะลดลง แต่จากแผนงานอย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ กลับมาทำกำไรนั้น บริษัทฯ ได้มีการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการลดขนาดองค์กรเนื่องจากการยุติการออกอากาศช่อง 3 ในระบบแอนะล็อกหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และผลจากโครงการลดขนาดองค์กรอื่นๆที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตรายการและใช้ละครรีรันมากขึ้น รวมถึงผลจากค่าใบอนุญาติตัดจ่ายที่ลดลงตามมาตรา 44 ในปีก่อน

จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ที่ขาดทุน 397 ล้านบาท มาอยู่ที่ 214 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563 หรือขาดทุนลดลงร้อยละ 46 ถึงแม้จะมีผลขาดทุนแต่สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ถือว่ามีความมั่นคง เพราะมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 2,295 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 2,565 ล้านบาท

แม้ว่าสถานการณ์ทางธุรกิจจะไม่สดใสเท่าใดนักในต้นปีพ.ศ. 2564 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ระลอกใหม่ซึ่งอาจมีแรงกดดันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมถึงความเสี่ยงด้านการเมืองและการท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบสูงจากสถานการณ์ และอาจจะส่งผลให้มีการชะลอการใช้เม็ดเงินโฆษณาในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม ปีพ.ศ. 2564 บริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินการตาม กลยุทธ์ใหม่ของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและการขับเคลื่อนไปหารายได้และกำไรจากธุรกิจใหม่ๆ ตามวิสัยทัศน์ใหม่ “ผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย” และตระหนักว่ากลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานีโทรทัศน์ไทยอีกต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน มุ่งมั่นที่จะสร้างกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว (Lean Organization) และใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่มีความสดใหม่สำหรับผู้ใช้ในปัจจุบันและการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งมอบนวัตกรรมและสื่อที่มีประสิทธิภาพในทั่วทุกหน้าจอ นอกเหนือจากแค่ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้แก่

  1. การรักษาสัดส่วนทางการตลาด และขยายฐานผู้ชมใหม่
  2. การสร้างและการกระจายรายได้ใหม่ (Single content, multiple platforms)
  3. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2564 เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ค่าโฆษณาของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศ และรายได้ธุรกิจดิจิทัล แพลตฟอร์ม และทำการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานเพื่อจะทำให้บริษัทฯมีกำไรอย่างยั่งยืน และเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสมดุล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance) และขับเคลื่อนการดำเนินงานในมิติต่างๆ

ในนามของคณะกรรมการ เราขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า เอเยนซี่ พันธมิตรทางธุรกิจ นักแสดง คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน ที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด เราขอยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง เป็นธรรม ควบคู่ไปกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนให้เติบโต เคียงข้างกันอย่างยั่งยืน และจะทำให้กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ เติบโตดังวิสัยทัศน์ใหม่ของเรา ที่จะเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง ให้บริษัทฯ สามารถแสวงหาแหล่งรายได้และกำไรใหม่ๆ

นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์

(กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์)

นายสมชัย บุญนำศิริ

(ประธานกรรมการ)

โครงสร้างองค์กร