EN TH

วิสัยทัศน์

ผู้นำทางด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย

พันธกิจ

ปรับเปลี่ยน BEC World ให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและมีความคิดไปข้างหน้า โดยยกระดับดีเอ็นเอความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบความสดใหม่ ด้วยคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับผู้ชมในปัจจุบันและใช้เทคโนโลยีกับการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพผ่านทุกช่องทางหน้าจอ ทั่วไทยและต่างประเทศ

ค่านิยมขององค์กร

ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน
ความสำคัญต่อลูกค้า(ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นลำดับแรก)
10% กลยุทธ์ 90% ลงมือปฎิบัติ
มีความเป็นมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ร่วมมือกันในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

กลยุทธ์

Single Content Multiple Platforms

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2564 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ (“กลุ่มบีอีซี” หรือ “บริษัทฯ”) ต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ”โควิด-19” (COVID - 19) และมีการระบาดหลายระลอกในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 3/2564 ที่มีการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตาเป็นวงกว้างในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้มีการจำกัดการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือน รวมถึงการแพร่ระบาดของของสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนในช่วงปลายปี ทั้งนี้การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจประเทศไทย พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่องค์กรต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ และจากการดำเนินธุรกิจตามแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) ที่บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 จนมาถึงปัจจุบันในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท บีอีซี ได้ร่วมแรงร่วมใจ ใช้ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ พยายามบริหารจัดการธุรกิจในเชิงรุก โดยอาศัยความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปรับแผนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงการดำเนินการมาตรการเชิงรุกป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกลุ่มบุคลากร ซึ่งผลของการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของกลุ่มบริษัท บีอีซี ในปี พ.ศ. 2564 อยู่ที่ 4,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากปี พ.ศ. 2563 ที่มีรายได้จากการขายเวลาโฆษณาอยู่ที่ 4,758 ล้านบาท ถึงแม้ในปี 2564 เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมสื่อโดยรวมจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทฯ ยังสามารถสร้างรายได้จากการขายเวลาโฆษณาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายการข่าวที่มีการปรับเปลี่ยนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ในขณะที่ รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่นอยู่ที่ 846 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.7 จากปี พ.ศ. 2563 ซึ่งลดลงจากผลกระทบจากการถอดงบของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ จำกัด (มหาชน) จากงบการเงินรวม และการลดลงของรายได้จากธุรกิจการขายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศ (Global Content Licensing) มาอยู่ที่ 226 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45 จากปีที่แล้ว ถึงแม้ว่ารายได้จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 มาอยู่ที่ 600 ล้านบาทจากปีที่แล้วก็ตาม โดยรายได้จากทั้ง 2 ธุรกิจรวมกันอยู่ที่ 826 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.4 จากปีที่แล้ว

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ ซึ่งเป็นผลจากการถอดงบของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จากงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และจากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา ทำให้รายได้รวมกลุ่มบริษัทบีอีซี อยู่ที่ 5,719 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7 จากปี พ.ศ. 2563 ที่ 5,937 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการขายเวลาโฆษณายังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 85 และรายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่น อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ร้อยละ 15 ของรายได้รวม

จากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และลดต้นทุนจากโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2564 ลดลงถึงร้อยละ 17.1 มาอยู่ที่ 3,789 ล้านบาท ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงอย่างมาก โดยลดลงร้อยละ 43 มาอยู่ที่ 766 ล้านบาท

จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในปี 2564 อยู่ที่ 762 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 456 จากปี 2563 ที่ขาดทุนสุทธิ 214 ล้านบาทและมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 3,615 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินจำนวน 4,718 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งถือว่าบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินขึ้นมาจากปีก่อน โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ได้มีผลดำเนินการที่ดีขึ้น และพลิกกลับเป็นกำไรมาหกไตรมาสติดต่อกัน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2563 จนถึงไตรมาสที่ 4/2564

ทั้งนี้ จากความสำเร็จของบริษัทฯ ในการพลิกกลับมาทำกำไรในปี 2564 นั้น กลุ่มบีอีซี ยังคงมีการดำเนินการตามกลยุทธ์ใหม่อย่างต่อเนื่องในปี 2565 ที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและการขับเคลื่อนไปหารายได้และกำไรจากธุรกิจใหม่ ๆ ตามวิสัยทัศน์ใหม่ “ผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย” และเน้นว่าช่อง 3 ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานีโทรทัศน์ไทยอีกต่อไป ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะสร้างกลุ่มบีอีซีให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว (Lean Organization) และใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่มีความสดใหม่สำหรับผู้ชมในปัจจุบันและการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งมอบนวัตกรรมและสื่อที่มีประสิทธิภาพในทั่วทุกหน้าจอ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่

 1. การรักษาตำแหน่งทางการตลาดเดิม สร้างความแข็งแกร่งเพิ่มในกลุ่มผู้ชมหัวเมืองใหญ่ และขยายฐานผู้ชมใหม่ - ธุรกิจทีวี
 2. การสร้างและการกระจายรายได้ใหม่ และเร่งผลักดันรายได้จากธุรกิจอื่น ได้แก่
  1. ธุรกิจ Global Content Licensing
  2. ธุรกิจ Digital Platform
  3. ธุรกิจเพลง
  4. ธุรกิจภาพยนตร์
 3. บีอีซี สตูดิโอ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานการผลิตเพิ่ม เพื่อผลิต Content เพื่อออกอากาศหรือ Streaming บนแพลตฟอร์มของบริษัท (TV 33HD and CH3Plus) และสำหรับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้าง Original Contents และ On-demand Contents
 4. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินโดยในปี 2565 บริษัทจะชำระหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท ทำให้ลดหนี้สินจาก 3,000 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท

นอกจากนั้น เพื่อจะทำให้บริษัทฯ มีกำไรอย่างยั่งยืน ในฐานะของสื่อมวลชนที่นำเสนอเนื้อหา ข่าวสาร และความบันเทิงสู่ผู้ชมทั่วประเทศ ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำให้มีผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างและหลากหลาย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนนโยบายในทางปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานมาจากแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประกาศสู่สาธารณชน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีแนวนโยบายทั้ง 4 ด้านดังนี้

 1. ด้านกระบวนการดำเนินธุรกิจ
  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจผู้ผลิตคอนเทนต์และสื่อสารมวลชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 2. ด้านการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อที่พนักงานจะเป็นผู้นำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายภายใต้กรอบแห่งความยั่งยืน
 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสังคม
  บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยคำนึงถึงความต้องการของสังคมและตอบสนองอย่างมีกลยุทธ์ รวมถึงการบูรณาการร่วมกับภาคีหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 4. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
  บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ความรู้ความเข้าใจผ่านคอนเทนต์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ เราขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า เอเยนซี่ พันธมิตรทางธุรกิจ นักแสดง คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน ที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด เราขอยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้เติบโตเคียงข้างกันอย่างยั่งยืน และจะทำให้กลุ่มบีอีซีเติบโตดังวิสัยทัศน์ใหม่ ที่จะเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้บริษัทฯ สามารถแสวงหาแหล่งรายได้และกำไรใหม่ ๆ อย่างยั่งยืน

นายสมชัย บุญนำศิริ

(ประธานกรรมการ)

โครงสร้างองค์กร