EN TH

ธุรกิจบีอีซี สตูดิโอ ดำเนินงานโดย บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เพื่อเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ละคร ซีรีส์ และภาพยนตร์แบบครบวงจร เพื่อโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงและการผลิตคอนเทนต์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้

BEC Studio มีการวางยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนผลิต ระหว่างผลิต และหลังผลิต มีการพัฒนากระบวนการทำงานและบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคอนเทนต์ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับ ‘คอนเทนต์ของคนไทย’ ไปสู่ต่างประเทศได้อย่างไม่อายใคร ซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1. สตูดิโอ

ทำการศึกษาและวางแผนเพื่อพัฒนาสตูดิโอ เพื่อใช้ในการผลิตและถ่ายทำผ่าน Soundstage Studio ที่เป็นการลดข้อจำกัดต่าง ๆ ในการผลิต อาทิ การสร้างฉากหลัง หรือ Background ได้เหมือนจริงทุกสถานที่ และเป็นการลดต้นทุนในการถ่ายทำจากสถานที่จริง รวมทั้งสามารถควบคุมเรื่องแสง เสียง และเวลาได้อีกด้วย

2. การพัฒนาครีเอทีฟและนักเขียนบท

BEC Studio ริเริ่มโครงการ “นักคิดมากเรื่องกับนักเขียนเรื่องมาก” หรือ BEC Creator Program ร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในด้าน ‘การเล่าเรื่อง’ อีกทั้งยังเป็นการสรรหาผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ การอบรมรุ่นที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2565 โดยมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรม 35 คนจากผู้สมัครทั้งสิ้น 600 คน เพื่อร่วมอบรม 10 สัปดาห์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการเขียนบทละคร เพื่อสรรหาผู้เขียนบทและวิธีการเล่าเรื่องใหม่ ๆ สำหรับการผลิตคอนเทนต์

3. กระบวนการการผลิต

พัฒนาบุคลากรในการผลิตคอนเทนต์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านละครโทรทัศน์ และ Original Contents เพื่อเป็นการรองรับการผลิตคอนเทนต์ของบริษัท โดยใน 2565 ได้เปิดกล้องผลิตละครแล้ว 3 เรื่อง รวมทั้งมีแผนที่จะผลิตคอนเทนต์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) และสตูดิโอระดับสากล (Co-production) นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะรับจ้างผลิตคอนเทนต์แบบ Original Contents ให้กับแพลตฟอร์ม OTT ของต่างประเทศในอนาคต เพื่อเป็นการเปิดตลาดคอนเทนต์ให้กว้างขึ้น และสร้างรายได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนอำนาจละมุน (Soft Power) ด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย ในด้าน FILM ไปสู่ต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของภาครัฐ

4. กระบวนการหลังถ่ายทำ

พัฒนาทีมงานหลังการถ่ายทำ (Postproduction) และทีมศิลปะเสมือนจริง (Virtual Art) ประกอบด้วย ทีมตัดต่อ (Editing) ทีมเกลี่ยสี (Color Grading) ทีมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) และทีมการผลิตเสมือนจริง (Virtual Production) เพื่อทำเทคนิคพิเศษต่าง ๆ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีแบบครบวงจร