EN TH
23 ธันวาคม 2558

รางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” 2558

รางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” ประจำปี 2558 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน รัฐราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ รักสามัคคี ถวายความดี เพื่อพ่อหลวง และ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ได้มอบรางวัลให้แก่บุคคลที่ทำประโยชน์ ด้านศาสนา, ด้านสังคม และ ประเทศชาติรวมทั้งบุคคลผู้ประพฤติดีปฏิบัติตนในวัฒนธรรมอันดีงามให้กับบุคคลทุกสาขาอาชีพ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีบุคลากรทางช่อง 3 เข้ารับรางวัล ได้แก่ ธนวรรณ เถาว์มูล จากรายการ 168 ชั่วโมง และ ชาคริฐ จตุพรวัฒนพนธ์ นักแสดงสังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3