EN TH

นางสาวภาศรี ทรรพสุทธิ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักการพาณิชย์

อายุ

47 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 ธันวาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติอบรมหลักสูตรการเงินและบัญชี
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ปี 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริหารการพาณิชย์ (สำนักการพาณิชย์)
ปี 2560 - 2563 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา (สำนักการพาณิชย์)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี