EN TH

นายสุบัณฑิต สุวรรณนพ

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักงานผังรายการ

อายุ

59 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น
  • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานปฎิบัติการ บมจ.บีอีซี เวิลด์
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน รองรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ บจก.บีอีซี มัลติมีเดีย

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี