EN TH
26 เมษายน 2562

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อ่านเพิ่มเติม
02 เมษายน 2562

แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3ปี

อ่านเพิ่มเติม
29 มีนาคม 2562

แจ้งมติคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะผู้บริหารของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล 2561 (แก้ไขหัวข้อข่าว)

อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล 2560

อ่านเพิ่มเติม
04 มีนาคม 2562

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
08 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหาร

อ่านเพิ่มเติม
07 มกราคม 2562

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม
12 ธันวาคม 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม