EN TH
21 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินรายปี 2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
13 มกราคม 2563

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม
17 ธันวาคม 2562

แจ้งวันหยุดงานปี 2563 ที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม
16 ธันวาคม 2562

แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2562

แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

อ่านเพิ่มเติม
11 ตุลาคม 2562

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม
03 ตุลาคม 2562

ความคืบหน้าในการเข้ารับเงินค่าชดเชยจากสำนักงานกสทช. (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม