EN TH
18 กุมภาพันธ์ 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
18 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
18 กุมภาพันธ์ 2565

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
06 มกราคม 2565

แจ้งวันหยุดงานปี 2565 ที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม
21 ธันวาคม 2564

แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี และรายการสินทรัพย์/บริการ และรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม
17 ธันวาคม 2564

แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี และรายการสินทรัพย์/บริการ

อ่านเพิ่มเติม
15 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
12 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
12 พฤศจิกายน 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
12 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
23 กันยายน 2564

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564

อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2564

(แก้ไข)คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม