EN TH
12 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2566

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม
28 เมษายน 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อ่านเพิ่มเติม
23 มีนาคม 2566

การเผยแการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร่

อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2565

อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
19 ธันวาคม 2565

แจ้งวันหยุดงานปี 2566 ที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม