EN TH

กิจกรรมย้อนหลัง

22 กุมภาพันธ์ 2562

วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2561

09 พฤศจิกายน 2561

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561

มาลีนนท์ทาวเวอร์ II
09 พฤศจิกายน 2561

วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2561

30 สิงหาคม 2561

Thailand Focus

Grand Hyatt Erawan Bangkok
10 สิงหาคม 2561

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561

มาลีนนท์ทาวเวอร์ II
10 สิงหาคม 2561

วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2561

11 พฤษภาคม 2561

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561

มาลีนนท์ทาวเวอร์ II
11 พฤษภาคม 2561

วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2561

27 เมษายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

23 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2560

มาลีนนท์ทาวเวอร์ I
23 กุมภาพันธ์ 2561

วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2560