EN TH

กิจกรรมย้อนหลัง

26 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2562

มาลีนนท์ทาวเวอร์ II
24 กุมภาพันธ์ 2563

วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2562

18 ธันวาคม 2562

Analyst & Fund Thankyou Dinner

NOWHERE Restaurant
13 พฤศจิกายน 2562

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562

มาลีนนท์ทาวเวอร์ II
08 พฤศจิกายน 2562

วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2562

29 สิงหาคม 2562

Thailand Focus

Grand Hyatt Erawan Bangkok
14 สิงหาคม 2562

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562

มาลีนนท์ทาวเวอร์ II
09 สิงหาคม 2562

วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2562

15 พฤษภาคม 2562

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562

มาลีนนท์ทาวเวอร์ II
10 พฤษภาคม 2562

วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2562

26 เมษายน 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

โรงแรมโฟร์วิงส์
25 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2561

มาลีนนท์ทาวเวอร์ II