EN TH

กิจกรรมย้อนหลัง

24 มีนาคม 2564

SET Digital Roadshow ประจำปี 2563

Virtual Event
03 มีนาคม 2564

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2563

Virtual Event
01 มีนาคม 2564

วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2563

15 ธันวาคม 2563

Analyst & Fund Thankyou Dinner

Cielo Sky Bar & Restaurant
19 พฤศจิกายน 2563

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563

Virtual Event
13 พฤศจิกายน 2563

วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2563

19 สิงหาคม 2563

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

Virtual Event
14 สิงหาคม 2563

วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2563

10 สิงหาคม 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มาลีนนท์ทาวเวอร์ II
15 พฤษภาคม 2563

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563

Virtual Event
13 พฤษภาคม 2563

วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2563

26 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2562

มาลีนนท์ทาวเวอร์ II