EN TH
03 October 2019

ช่อง 3 รับโล่ฯ หน่วยงานที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต
ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร พร้อมด้วย คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล “หน่วยงาน/บริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR
 เป็นเลิศ”
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลกำไร และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนุนการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปี 2562 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ในหลากหลายมิติทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านการส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ด้านการศึกษา กีฬา และเยาวชน ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม และด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ศิลปิน ดารา พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนเยาวชนและคนในชุมชนใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ภายใต้โครงการ “ช่อง 3 อาสาทำดี”  อาทิ กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดีส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด”, “ช่อง 3 อาสาทำดี เพาะบ่มต้นกล้ารู้รักษ์พลังงาน”, “ช่อง 3 อาสาทำดี ปลูกป่าคืนความสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ”, “ช่อง 3 อาสาทำดี วันเกิดนี้ให้เลือดต่อชีวิต” และ กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี ส่งความสุข ปันรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้อายุบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการให้การสนับสนุนเงินสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ฯ นำศิลปินนักร้อง นางงาม รายการของช่อง 3 พนักงานจิตอาสา นักศึกษาจิตอาสา พร้อมด้วย
หน่วยงานพันธมิตรร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมนันทนาการ
สร้างความสุขปันรอยยิ้ม และนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดอาคารเรือนนอนผู้สูงอายุให้สะอาด
 มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ช่อง 3 ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามแนวคิดขององค์กรด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ว่า “เราต้องการเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการในการสร้างสรรค์สิ่งดี มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป