EN TH

โครงสร้างและนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบีอีซี เล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจไปในแนวทางแห่งความยั่งยืน

ซึ่ง “ความยั่งยืน” ไม่ใช่เพียงแค่ระยะเวลา แต่ยังหมายถึงการมีรากฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะเติบโตคู่ไปกับสังคมไทยอย่างมั่นคง ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยผนวกเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงานต่างๆ รวม 11 คน มีกรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ เป็นประธานกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

โครงสร้างคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

 1. กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ (ประธานคณะกรรมการ)
 2. รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผลิตรายการ
 3. รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร
 4. รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี
 5. รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผังรายการ
 6. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักบริหาร
 7. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักข่าว
 8. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน
 9. รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักทรัพยากรบุคคล
 10. เลขานุการบริษัท
 11. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย สำนักประชาสัมพันธ์ (เลขานุการ)
หน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 2. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 3. ออกคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานที่สร้างผลกระทบทางบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กลุ่มบีอีซี

กลุ่มบีอีซี ได้กำหนดนโยบายด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน และสื่อสารกับผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้รับทราบ ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการประกาศใช้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดังนี้

 1. การดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลที่ทำงานสนับสนุนให้กับกลุ่มบีอีซี
 2. สนับสนุนแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 3. นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และเนื้อหาผ่านรายการต่างๆ ของสถานี ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรม และปลูกฝังทัศนคติในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 4. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมไทย และเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
 6. ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบด้านแรงงาน ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย
 7. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานจิตอาสา เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน