EN TH

โครงสร้างและนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบีอีซี เล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจไปในแนวทางแห่งความยั่งยืน

ซึ่ง “ความยั่งยืน” ไม่ใช่เพียงแค่ระยะเวลา แต่ยังหมายถึงการมีรากฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะเติบโตคู่ไปกับสังคมไทยอย่างมั่นคง ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยผนวกเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงานต่างๆ รวม 11 คน มีกรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ เป็นประธานกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร