EN TH

กลุ่มบีอีซี ขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม, ไม่ดำเนินการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม

ไม่เลือกปฏิบัติทั้งด้านการจ้างงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ, ให้สิทธิขั้นพื้นฐาน, ไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ สถานะทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ ศาสนา, มีการบริหารจัดการความแตกต่างของบุคลากรในแต่ละช่วงวัยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่เคารพและอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง, ให้โอกาสในการทำงานและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ตามครรลองของกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงานผ่านเว็บไซต์ www.becworld.com ซึ่งกล่าวไว้ในหัวข้อ “การรับเรื่องร้องเรียน ของ กลุ่มบีอีซี”

บริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้ระบุเรื่องของสิทธิมนุษยชนไว้ในข้อ 10. สิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการสมาคม ที่เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน และไม่ปิดกั้นโอกาสของพนักงานในการเป็นตัวแทนและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การด้านแรงงานและองค์การลูกจ้างอื่นๆ จัดขึ้นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังระบุไว้ในข้อ 11. การไม่บังคับใช้แรงงาน ดำเนินการว่าจ้างบุคคลทำงานด้วยความสมัครใจเท่านั้น ข้อ 12. การไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือต่ำกว่าอายุที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ หรือตามกฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำในการว่าจ้างงานไว้ และไม่ให้พนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีปฏิบัติงานที่เป็นอันตราย และข้อ 13. “พึงปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่จะสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน”

กลุ่มบีอีซี เชื่อมั่นว่าคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ล้วนมีคุณค่าและมีศักยภาพในตนเอง จึงได้สนับสนุนเงินทุนในการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ โดยร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการภายในชุมชนของตนเอง ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้พิการ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน อาทิ คลินิกมนุษย์ล้อ รวมกลุ่มกันผลิตและซ่อมรถวีลแชร์, เย็บเบาะวีลแชร์ และเบาะนั่งสำหรับผู้พิการ, ปลูกผักปลอดสาร, เย็บผ้าพื้นเมือง, ทำการเกษตรผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้ผู้พิการแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้พวกเขาอีกด้วย

ในปี 2563 บริษัทได้สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการ แทนการส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจ้างผู้พิการเข้าทำงาน จำนวน 3 โครงการ 12 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,349,040 บาท