EN TH
06 ธันวาคม 2565

ช่อง 3 เดินหน้ารวมพลังขับเคลื่อนการศึกษาไทยในการประชุม CONNEXT ED 2565

connext_ed_1.jpg
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร ในนามของช่อง 3 ได้เข้าร่วมการประชุม “แนวทางความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ในการสนับสนุนการศึกษาไทย ประจำปี 2565” ภายใต้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมี องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กล่าวเปิดงานประชุม พร้อมต้อนรับ 3 องค์กรพันธมิตรใหม่ ปัจจุบันรวมแล้วทั้งสิ้น 47 องค์กร

ก้าวสู่ปีที่ 6 มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาไทย มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถดึงศักยภาพของตนเองสู่การเป็น “เด็กดี มีความสามารถ” ผ่าน 5 ยุทธศาสตร์หลัก โดยขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาไทยด้วยความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วนที่มีความสำคัญ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ตลอดปี 2565 ได้ดำเนินการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การใช้งานระบบ School Management System, ICT Talent Model หรือผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, สนับสนุนการจัดตั้ง Learning Center, การถอดบทเรียนความรู้จากภาคเอกชน 17 แห่ง และสนับสนุนงบวิจัยหลักสูตรการอบรม PCARE กว่า 2.5 ล้านบาท โดยทั้งหมดได้รับความเห็นชอบแล้วจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผลักดันความสำเร็จไปสู่ระดับประเทศ

connext_ed_2.jpg

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงประเด็นในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สอนทั้งด้านทักษะและการใช้เทคโนโลยีให้ทันยุคสมัย นอกจากนี้ ยังให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการส่งเสริมทักษะซอฟท์สกิล (Soft Skill) และพัฒนาเด็กไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอาชีพ ซึ่งเด็กไทยต้องเติบโตไปเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะถูกผิด รวมถึงที่ประชุมขอให้กระทรวงศึกษาธิการนำหลักสูตรไปพัฒนา เพื่อปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับเด็กไทยในปัจจุบันอีกด้วย สำหรับรายละเอียดของการประชุม สามารถติดตามได้ที่ https://youtu.be/YTZZVjdm8XE