EN TH
16 ธันวาคม 2566

บีอีซี เวิลด์ แจ้งงดรับของขวัญ

nogift-03.jpg
บมจ. บีอีซี เวิลด์ แจ้งขอความร่วมมือ ในการงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างเป็นบรรทัดฐานที่ดีในการทำธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใส และเป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปชัน โดยบริษัทฯ ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่าน และขอส่งความสุขในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 
2566 แด่ทุกท่านเช่นกัน