EN TH
09 สิงหาคม 2566

ช่อง 3 เปิดโครงการ CH3 News Creator Program รุ่น 2 ฝึกอบรมนักสื่อสารมวลชนคลื่นลูกใหม่

033333333.jpg
ช่อง 3 หรือ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ CH3 News Creator Program รุ่น 2 ฝึกอบรมนักสื่อสารมวลชนผู้มีใจรักในงานข่าว เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการทำงานในสายงานข่าว สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ก้าวเข้าสู่อาชีพการทำงานข่าวในอนาคต เริ่มทำการฝึกอบรมภาคทฤษฏีเป็นเวลา 7-8 วัน ตั้งแต่ วันที่ 2 - 10 สิงหาคม 2566 และเริ่มฝึกภาคปฏิบัติกับ 4 โต๊ะข่าวหลักของ ช่อง 3 ตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เมื่อจบหลักสูตรสมบูรณ์จะได้รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความสำเร็จ ซึ่งได้เปิดการอบรมไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2566 โดยมี ดร.อัครพล วีรวงศ์, นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย,         นางเบ็ญจวรรณ วงศ์วิไล และ นายวีระพล ชัยประกิจ ร่วมงานในวันเปิดอบรม ณ อาคารมาลีนนท์