EN TH
25 เมษายน 2565

ช่อง 3 ร่วมสนับสนุนโครงการ “The First Bangkok Zero Waste Park” ต้นแบบสวนสาธารณะบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแห่งแรกของประเทศไทย

news1.jpg

ช่อง 3 หนึ่งในองค์กรพันธมิตร “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน พื้นที่นำร่อง เขตคลองเตย” เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ Bangkok Zero Waste Park ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะในพื้นที่สาธารณะ ณ พื้นที่อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

จากการขยายตัวของชุมชนเมืองและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนกรุงเทพฯ ส่งผลให้อัตราการบริโภคภายในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2563 มีปริมาณขยะมูลฝอยในกรุงเทพฯ สูงถึง 9,500 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มสูงขึ้น ทางกรุงเทพมหานครจึงกำหนดแนวทางจัดการขยะในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556-2575 โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งเน้นจัดการขยะที่แหล่งกำเนิด ตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย์” (Zero Waste Management) สร้างความตระหนักรู้ในการจัดการขยะตามหลัก 3R คือ Reduce, Reuse และ Recycle ทำให้ขยะมูลฝอยเหลือน้อยที่สุด นำกลับมาใช้เป็นทรัพยากรหมุนเวียนได้อย่างคุ้มค่า และกำจัดที่เหลือ (Residue) ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

ช่อง 3 เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จึงร่วมงานเปิดตัวโครงการ “The First Bangkok Zero Waste Park: โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะในพื้นที่สาธารณะ” โดยมีคุณชาคริต ดิเรกวัฒนาชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้จัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และ ภณ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ เข้าร่วมงาน พร้อมให้การสนับสนุนให้อุทยานเบญจสิริเป็นต้นแบบสวนสาธารณะที่บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแห่งแรกในประเทศไทย และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นของกรุงเทพมหานครต่อไป