EN TH
16 มีนาคม 2566

ช่อง 3 ร่วมกิจกรรม “เปิดบ้าน: เกาะกลาง ชุมชนแยกขยะสร้างประโยชน์” ชูต้นแบบชุมชนที่มีการจัดการขยะครบวงจร

1-1.jpg

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร ร่วมสัมมนาและเยี่ยมชม “โครงการต้นแบบชุมชนจัดการขยะอย่างครบวงจรชุมชนเกาะกลาง” ณ สวน 80 พรรษามหาราชินี 100 ปีกระทรวงคมนาคม (สุขุมวิท 48/1) จัดโดย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) TIPMSE ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย และพันธมิตรในโครงการฯ

            คุณสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “จากความร่วมมือของทุกครัวเรือนในชุมชนเกาะกลางในการแยกและสร้างประโยชน์ให้แก่ขยะ ทำให้ปริมาณขยะในครัวเรือนตัวอย่างลดลงได้มากกว่า 50% หรือมากถึง 4.9 ตันต่อปี ในปีที่ผ่านมาแม้จะอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ตัวเลขนี้เกิดขึ้นได้เพราะคนในชุมชนเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรประเภทต่าง ๆ สามารถนำขยะซึ่งคนทั่วไปมองว่าหมดประโยชน์แล้ว กลับมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า รายได้ และลดค่าใช้จ่ายภายในชุมชนได้มากถึง 107,400 บาทต่อปี ซึ่งแนวคิดและวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะนี้ ทางกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้บรรจุไว้ในคู่มือพ็อคเก็ตบุ๊คและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ถอดบทเรียนการจัดการขยะครบวงจร “เกาะกลาง: ชุมชนแยกขยะสร้างประโยชน์” ซึ่งมีหลายวิธีการสร้างประโยชน์จากขยะที่ผู้อ่านสามารถเริ่มต้นทำได้เองที่บ้าน เพื่อเปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันที่ใช้ประโยชน์ได้”

            ชาวชุมชนเกาะกลางมีจำนวน 56 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 230 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดเพียงแค่ 3 ไร่ แต่เดิมภาพของชุมชนถูกมองว่าเป็นชุมชนหลังคาติดกันที่เสื่อมโทรม และเป็นผู้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง แต่ด้วยความตั้งใจจริงของสมาชิกในชุมชนตลอดระยะเวลาโครงการฯ ภาพลักษณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ชุมชนเกาะกลางปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยจนมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีจุดแยกขยะอย่างเป็นระบบ สามารถนำผลิตภัณฑ์จากขยะ อาทิ ก๊าซชีวภาพไปประกอบอาหารในชุมชนได้ถึง 720 ชั่วโมง ประหยัดค่าพลังงานได้ราว 9,600 บาทต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการนำของขยะด้อยค่าอีกหลายประเภทไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนทั้งในแง่การจัดการขยะ ความสะอาด การได้ประโยชน์ใช้สอยจากผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เพิ่ม และประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จนเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ เพื่อนำแนวคิดการใช้ประโยชน์จากขยะนี้ไปปรับใช้ให้สอดรับกับพื้นที่ของตนเอง         

            นายจักรพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ความสำเร็จในการจัดการขยะที่เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้การรณรงค์ “ไม่เทรวม” ของ กทม. ซึ่งต้องการจะกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน  ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการขยะของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการแยกขยะแห้งที่ไม่ปนเปื้อน ลดภาระการล้างขยะ สามารถนำขยะเปียกไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าได้ง่ายขึ้น ขยะแต่ละประเภทถูกจัดการได้อย่างเหมาะสมตามชนิด ลดขยะที่ยังมีมูลค่าสู่หลุมฝังกลบซึ่งมีพื้นที่จำกัด ขยะหลายประเภทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เพียงแค่นำกลับมาเข้าสู่ระบบ จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

สำหรับช่อง 3 ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการขยะและของเสีย โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ขยะและของเสีย และใช้ศักยภาพของสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะและของเสีย รวมทั้งผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบอันอาจจะเกิดขึ้นในสังคมไทย ตลอดจนสร้างการเรียนรู้และสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะให้แก่บุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการขยะและของเสียเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม