EN TH
09 พฤศจิกายน 2563

“ช่อง 3” จับมือ “เอสโซ่” รณรงค์คัดแยกขยะพลาสติก นำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพของประชาชน แต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกในแง่ของจำนวนขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารและสิ่งอุปโภคบริโภคผ่านทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นจากปกติถึง 3 เท่า (ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ) ตลอดจนการบรรจุหีบห่อด้วยพลาสติกเพื่อสุขอนามัยที่ดีในช่วงที่เชื้อไวรัสฯ แพร่ระบาด ล้วนส่งผลต่อจำนวนขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมมือกับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เชิญชวนพนักงานในองค์กรของตนร่วมกันคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ และลดจำนวนขยะพลาสติก โดยช่อง 3 จัดกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี แยกขวดช่วยหมอฟัน” เชิญชวนพนักงานร่วมกันคัดแยกขวดพลาสติก (PET) ฉลากขวด ฝาขวดพลาสติก และห่วงฝาขวดพลาสติก เพื่อนำขวดพลาสติกเข้าโครงการ “แยกขวดช่วยหมอฟัน กับทันตแพทยสภา” นำไปรีไซเคิลทำชุด PPE ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ จำนวน 12 มหาวิทยาลัย และนำฝาขวดพลาสติกส่งไปรีไซเคิล
ทำสิ่งของเครื่องใช้ที่เกิดประโยชน์ต่อไป ส่วนของเอสโซ่ จัดกิจกรรม “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เชิญชวนพนักงานคัดแยกขยะพลาสติก อาทิ ขวดพลาสติก กล่องอาหารพลาสติก ถุงพลาสติก เพื่อคัดเเยกขยะพลาสติกในองค์กรนำไปรีไซเคิล และอัพไซเคิลให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ช่อง 3 และเอสโซ่ ร่วมส่งมอบขวดพลาสติก และขยะพลาสติกอื่น ๆ ณ จุดรับพลาสติก “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” สาขาแบมบีนี่ วิลล่า สุขุมวิท 26 เพื่อส่งต่อเข้าโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) ในการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ด้วยการสร้างเครือข่ายการจัดการรีไซเคิลขยะพลาสติกครบวงจรตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมทั้งส่งมอบขวดพลาสติก (PET) เข้าโครงการ “แยกขวดช่วยหมอฟัน กับทันตแพทยสภา” นำเข้ากระบวนการรีไซเคิล มอบชีวิตใหม่ให้กับขยะพลาสติก พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และเพื่อลดจำนวนขยะที่จะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ช่อง 3 และเอสโซ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจากภายในองค์กรในการสร้างความตระหนักด้านการคัดแยกขยะ ซึ่งจะนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และอัพไซเคิลให้เกิดประโยชน์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับชุมชนและสังคมต่อไป