EN TH
21 สิงหาคม 2563

“รายการแจ๋ว” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ “หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563”

“รายการแจ๋ว” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ “หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563” จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ในงานประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมศักยภาพขององค์กรเครือข่ายด้านการบริหารจัดการองค์กรและสมัชชาเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563