EN TH
03 มีนาคม 2562

ช่อง 3 พาน้องเรียนรู้เสมือนจริงนอกห้องเรียน ในกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี เพาะบ่มต้นกล้ารู้รักษ์พลังงาน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร, คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์, คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์, คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งนักแสดงได้แก่ บุ๊ค-สิคพัชศ์ เศรษฐพงพัชร จากละครแรงเงา 2 และเพลิงนาคา , หยิ่มกี้-กมลวัชรธรรม สุวิทยาวัฒน์ และโบนัส-บุณฑริกา สิงห์เนตร จากละครเรื่องหลวงตามหาชน และพนักงานจิตอาสาช่อง 3 พาน้องๆ จากโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาร่วมกิจกรรม "ช่อง 3 อาสาทำดี เพาะบ่มต้นกล้ารู้รักษ์พลังงาน" ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย ด้วยความอบอุ่น

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และนักแสดง พาน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย ศึกษานอกห้องเรียนจากผู้มีประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม "ช่อง 3 อาสาทำดี เพาะบ่มต้นกล้ารู้รักษ์พลังงาน" โดยมีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ "ปลูกต้นกล้ารักษ์โลก" เป็นการปลูกต้นกล้าโกงกางในกระบอกไม้ไผ่ เพื่อนำไปเข้าธนาคารต้นกล้าเตรียมลงปลูกในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อลดปัญหาทะเลกัดเซาะชายฝั่ง , "ระดมความคิดด้านสิ่งแวดล้อม" น้องๆ ได้รับทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะในชีวิตประจำวัน สร้างความตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด และเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อให้น้องๆ นำความรู้ที่ได้รับมาเสนอวิธีการจัดการขยะในชุมชน ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถส่งต่อไปยังระดับชุมชนและสังคม ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้ชมโซนนิทรรศการและร่วมเล่นเกมสอดแทรกองค์ความรู้ด้านพลังงานของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ซึ่งโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีพลังงาน ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เรียกได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลก ด้วยมาตรฐานนานาชาติอาคารสีเขียว โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกสนานทั้งผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา นักแสดง และน้องๆ จากโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย ที่ส่งน้องๆ ที่น่ารักเข้าร่วมกิจกรรม, บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters ผู้สนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้