EN TH
28 ตุลาคม 2563

ช่อง 3 ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ SSRU หมุนเวียนฝาอย่างมีค่า ร่วมรักษาชีวิตสัตว์ทะเล”

ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ผ่านละคร รายการข่าว ตลอดจนการสนับสนุน และจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี ผ้าป่าขยะรีไซเคิล...สร้างบุญ” , “ช่อง 3 อาสาทำดี แยกขวดช่วยหมอฟัน” , “ช่อง 3 อาสาทำดี ต่อยอดขยะรีไซเคิล...สร้างบุญ” เป็นต้น โดยช่อง 3 มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ช่อง 3 ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “ SSRU หมุนเวียนฝาอย่างมีค่า ร่วมรักษาชีวิตสัตว์ทะเล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโดยนักศึกษาแขนงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อรับบริจาคและเก็บรวบรวมฝาขวดน้ำพลาสติก มอบให้แก่ ช่อง 3 ภายใต้กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี” เพื่อนำไปส่งมอบทำบ้านปลารีไซเคิลเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเล และนำฝาขวดน้ำพลาสติกส่งมอบให้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก ณ ศูนย์ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ.ภูเก็ต โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการลดจำนวนขยะและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารช่อง 3 ได้รับมอบฝาขวดน้ำพลาสติกจำนวน 100,000 ฝา จาก ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะนักศึกษาผู้จัดทำโครงการฯ เพื่อนำไปส่งมอบให้ SCG ทำบ้านปลารีไซเคิลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเล นอกจากนี้ ผู้บริหารฯ ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมของเยาชนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันในอนาคตต่อไป