EN TH

นางรัชนี นิพัทธกุศล

กรรมการ,
กรรมการกำกับดูแลกิจการ,
กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ

63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

23 พฤศจิกายน 2538

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Finance for Non-Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี; บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว รวม 5.02%
โดยที่ในระหว่างปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่น้องกับ นายประชุม มาลีนนท์ นางสาวรัตนา มาลีนนท์ นางสาวอัมพร มาลีนนท์ นางสาวนิภา มาลีนนท์ และเป็นอาของ นายทศพล มาลีนนท์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทย่อยในกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ 10 บริษัท

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มาลีนนท์ แอสเซท จำกัด / ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด / ให้บริการบริหารอาคาร
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมืองทองการก่อสร้าง จำกัด / ธุรกิจก่อสร้าง