EN TH
31 มีนาคม 2563

เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2562

ตามที่บริษัท ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ว่ามีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 เนื่องจาก ปี 2562 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ และมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 นั้น

เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศปิดสถานที่จัดการประชุมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าการระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อใด บริษัทจึงขอยกเลิกการเรียก ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ตามที่กล่าวข้างต้น

บริษัทต้องขออภัยที่แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นกะทันหันเช่นนี้ ทั้งนี้ หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ขึ้น ใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ซึ่งการเลื่อนประชุมไม่ส่งผลต่อวาระพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สําหรับ ผลการดําเนินงานปี 2562 เนื่องจาก ปี 2562 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน; และการเลื่อนการประชุมไม่ส่งผลต่อ การดําเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจะทําการชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นในการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ล่าช้า ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป