EN TH
04 ธันวาคม 2563

ช่อง 3 จับมือกองทัพอากาศ ต่อยอดโครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร

ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยผู้บริหารของสถานีฯ คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ  สายธุรกิจโทรทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่และวิทยากรพิเศษของสถานีฯให้การสนับสนุนและรับรอง  พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช  เจริญสุข  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  พร้อมคณะผู้ติดตาม ในโอกาสร่วมกันจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ”  ระหว่างวันพุธที่ 2 – วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้านการพูดในที่สาธารณะ พร้อมการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอย่างมืออาชีพภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ณ ห้องประชุม อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 

โอกาสนี้ ทางคณะผู้บริหารระดับสูงผู้เข้าร่วมอบรม ได้พบกับตัวแทนผู้บริหาร ของสถานีฯ  คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกิจการองค์กร และคุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ และอบรมเชิงปฏิบัติการกับทีมวิทยากรประจำหลักสูตร อย่างผู้ประกาศมืออาชีพ คุณสายสวรรค์  ขยันยิ่ง ,  คุณเบญจวรรณ ยันตพร บรรณาธิการข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 และทีมผู้สื่อข่าวสายทหาร ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการให้สัมภาษณ์  บุคลิกภาพ น้ำเสียง ขณะให้สัมภาษณ์อยู่หน้ากล้องอย่างมืออาชีพ ทั้งการสัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวภาคสนาม แบบไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า  และการสัมภาษณ์แบบการจัดรายการในห้องส่งจำลอง ภายใต้สถานการณ์เสมือนจริง ก่อนจะได้รับการวิจารณ์ผลงานอย่างละเอียด ตลอดจนการชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมเบื้องหลังการทำงานของครอบครัวข่าวแบบเกาะติดพื้นที่ในรายการสด “โต๊ะข่าวบันเทิง” อีกด้วย โดยพบทีมพิธีกรเจ้าของรายการอย่าง เพชรี พรหมช่วย – สายฝน ชีช้าง และภัทริส ณ นคร เสริมประสบการณ์ด้านการจัดรายการโทรทัศน์ และบุคลิกภาพเวลาอยู่หน้ากล้อง ก่อนจะเข้าพิธีปิดอบรมอย่างเป็นทางการ เข้ารับประกาศนียบัตรจาก คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์  เป็นการเสร็จสิ้นหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้สัมภาษณ์ประจำปีนี้ ไปเป็นที่เรียบร้อย