EN TH
24 กรกฎาคม 2566

บีอีซี ประชุมร่วมกับ 19 มหาวิทยาลัยคต่อยอดโครงการร่วมเพื่อพัฒนานักศึกษา

278070984720.jpg

20:07:2566: บมจ. บีอีซี เวิลด์ จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566  ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 19 แห่ง ที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาในสาขาสื่อสารมวลชนและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และโอกาสในการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยในที่ประชุมมีการเสนอความสำเร็จของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากรร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมี อริศรา กำธรเจริญ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

โดยนายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์  ร่วมกับ นายอภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจบีอีซี สตูดิโอ นำคณะผู้บริหารของบริษัทนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว พร้อมด้วยการถกแถลงร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและเยาวชนของไทยสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมบันเทิง ตลอดจนยกระดับโครงการให้บริการแก่สังคมอย่างยั่งยืน และพร้อมต่อยอดสู่โครงการระดับชาติต่อไป นอกจากนี้ยังมีการหารือแผนการดำเนินงาน โครงการจัดกิจกรรมของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในปี 2566-2567 ได้แก่โครงการ News Creator 2023  ฝึกอบรมนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ ผู้ที่มีไฟและใจรักในงานข่าวโครงการผลิตรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมทักษะเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมสู่ Credit Bank และหลักสูตรนวัตกรรม Sandbox ยุคใหม่ ซึ่งนับเป็นก้าวต่อไปของการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร และSoft Power ของไทยให้ก้าวสู่สากล

โดย 19 มหาวิทยาลัยที่ บมจ. บีอีซี เวิลด์ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงไปแล้ว ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด