EN TH
30 พฤษภาคม 2566

ช่อง 3 ร่วมแถลงข่าว “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” กองทัพเรือ ประจำปี 2566 สนับสนุนโครงการเพื่อเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้

13.jpg
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา กองทัพเรือ จัดงานแถลงข่าว โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2566 รวมภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ และ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร สื่อมวลชน และกลุ่มผู้นำศาสนา(ดาอี) ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนจากชายแดนใต้

พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ร่วมด้วย คุณชาคริต  ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3, คุณชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณยรรยง อามีน อิหม่ามประจำมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างประสบการณ์ และทัศนคติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งปลุกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ผ่านพิธีการแถลงข่าว ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา(ดาอี) ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.เมืองนราธิวาส, อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  เข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากหน่วยงานและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – กรกฎาคม 2566 พร้อมกันนี้ คุณปริศนา กล่ำพินิจ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร และตัวแทนผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 คุณนิธินาฏ ราชนิยม และ คุณปิยณี เทียมอัมพร ได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย ก่อนนำเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกให้กับองค์กรพันธมิตรและกลุ่มผู้นำศาสนา(ดาอี) และถ่ายภาพร่วมกัน ณ หอประชุมกองทัพเรือ

สำหรับโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “ซาตูปาตู สู่สันติภาพ” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยนำเยาวชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรมประเพณี ของชุมชน หน่วยงาน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีไปสู่ครอบครัวของตนเองและชุมชน  ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 17  ปี ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ ที่ผ่านมาไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มีโอกาสเปิดสถานีฯ ให้การต้อนรับ ถ่ายทอดความรู้ และเป็นหนึ่งในสถานที่ในการทัศนศึกษาของคณะผู้นำทางศาสนา (ดาอี)  และเยาวชนที่เข้าโครงการฯ ที่เดินทางเข้าชมการดำเนินงานของครอบครัวข่าว และสถานีฯ ยังคงยืนหยัดที่จะให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป