EN TH
29 มกราคม 2564

ช่อง 3 ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาด้านขยะพลาสติก เนื่องจากพลาสติกถือเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเบา ทนทาน และราคาถูก สามารถนำไปผลิตให้มีรูปแบบที่หลากหลายตามต้องการได้ อาทิ ถุงพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ส่งผลให้พลาสติกมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีแนวโน้มในการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การสั่งอาหารเดลิเวอรี และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อกระบวนการกำจัดและทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี” ได้แก่ ช่อง 3 อาสาทำดี ส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด, ช่อง 3 อาสาทำดี ผ้าป่าขยะรีไซเคิล...สร้างบุญ, ช่อง 3 อาสาทำดี แยกขวดช่วยหมอฟัน และช่อง 3 อาสาทำดี ต่อยอดขยะรีไซเคิล...สร้างบุญ นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรร่วมกันคัดแยกขยะ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนและหน่วยงานภายนอกที่มีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับองค์กร

ที่ผ่านมา ช่อง 3 จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานในองค์กรร่วมกันคัดแยกขยะพลาสติกผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น คัดแยกขวดน้ำพลาสติก (PET) เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นผ้าไตรจีวรและหน้ากากผ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์, คัดแยกขวดน้ำพลาสติก ฝาขวดน้ำพลาสติก เพื่อนำขวดน้ำพลาสติกเข้าโครงการ “แยกขวดช่วยหมอฟัน กับทันตแพทยสภา” นำไปรีไซเคิลทำชุด PPE ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ จำนวน 12 มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจัดงาน “SSRU หมุนเวียนฝาอย่างมีค่า ร่วมรักษาชีวิตสัตว์ทะเล” ของนักศึกษาแขนงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในการรวบรวมฝาขวดน้ำพลาสติกนำเข้ากระบวนการรีไซเคิล พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อลดจำนวนขยะที่จะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ ช่อง 3 ร่วมกับ เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นำฝาขวดน้ำพลาสติกจำนวนกว่า 100,000 ฝา จากการคัดแยกของพนักงานช่อง 3 และนักศึกษา มรภ. สวนสุนันทา เข้าสู่กระบวนการUpcycling เพื่อเปลี่ยนรูปฝาพลาสติก บดเป็นผงแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้สวยงาม ขนาดความสูงประมาณ 100 เซนติเมตร นำไปจัดวางในพื้นที่สำนักงานเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะพลาสติกให้แก่ผู้ที่พบเห็น

การนำพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลมาใช้อย่างคุ้มค่าดังที่กล่าวมานี้ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 37-56 เปอร์เซนต์ ยกตัวอย่างเช่น การนำฝาขวดน้ำพลาสติกกลับไปรีไซเคิลเข้าระบบ Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ทั้งหมด 100 กิโลกรัม จะช่วยลด CO2 ได้ประมาณ 106-160 กิโลกรัม สำหรับฝาขวดน้ำที่มอบให้กับ SCG จำนวน 100,000 ฝา น้ำหนักเฉลี่ยฝาละ 2 กรัม เมื่อนำไปรีไซเคิลจะช่วยลด CO2 ได้ประมาณกว่า 200 กิโลกรัม ซึ่งกระถางต้นไม้ที่ได้จากการรีไซเคิลนั้น นอกจากจะได้กระถางต้นไม้จากวัสดุใหม่ที่มีความคงทนและสวยงามแล้ว ยังช่วยลดการเกิดโลกร้อน เนื่องจากขยะพลาสติกไม่ถูกนำไปฝังกลบหรือเผาทำลายอย่างที่เคยเป็น ถือว่าได้ทั้งประโยชน์ ความสวยงาม และรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ช่อง 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจากภายในองค์กรในการสร้างความตระหนักด้านการคัดแยกขยะ ซึ่งจะนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และอัพไซเคิลให้เกิดประโยชน์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับชุมชนและสังคมต่อไป ช่อง 3 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการลดใช้พลาสติก และร่วมกันคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา