EN TH
17 กรกฎาคม 2562

ช่อง 3 ร่วมปลูกป่าชายเลนในกิจกรรม "ช่อง 3 อาสาทำดี ปลูกป่าคืนความสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ"

ผู้บริหาร นักแสดงช่อง 3 และพนักงานจิตอาสา ร่วมปลูกป่าชายเลนในกิจกรรม "ช่อง 3 อาสาทำดี ปลูกป่าคืนความสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ" ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ มิน-รตวรรณ ออมไธสง นักแสดงจากละครเรื่อง "ลับลวงใจ" พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาของช่อง 3 และกลุ่มบีอีซีร่วมกันปลูกป่าชายเลน เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ช่อง 3 จึงจัดกิจกรรม "ช่อง 3 อาสาทำดี ปลูกป่าคืนความสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ" เพื่อสานต่อกิจกรรมด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชายเลน สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ รวมทั้งสัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรมีใจรักสิ่งแวดล้อม

เริ่มกิจกรรมโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร กล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องป่าชายเลน ก่อนจะนำนักแสดงและพนักงานจิตอาสาล่องเรือชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมปลูกต้นโกงกางเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเล รวมไปถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยศึกษาวิธีการไถกระดานเลน และเล่นสกีน้ำ ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข สนุกสนาน และความประทับใจ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม รวมไปถึงเป็นการต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ศูนย์ฯ และชุมชนบริเวณรอบข้างอย่างยั่งยืน ช่อง 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม