EN TH
30 มีนาคม 2541

แจ้งมติฯอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีอีซี-เทโร จำกัด

27 มีนาคม 2541 เรื่อง แจ้งมติฯ อนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และนำส่งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2541 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จำกัด จำนวน 599,995 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท บีอีซี- เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในราคาตามมูลค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) รวมเป็นเงินลง ทุนสุทธิทั้งสิ้น 5,999,950 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) อนึ่ง ขนาดของรายการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เข้าหลักเกณฑ์การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดในสารสนเทศ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ส่งมาด้วยนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2541 เวลา 14.00 น. ได้มี มติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จำนวน 599,995 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,999,950 บาท 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อ : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ขาย : 1.) นายประสาร มาลีนนท์ จำนวน 74,999 หุ้น 2.) นายประวิทย์ มาลีนนท์ จำนวน 74,999 หุ้น 3.) นายประชา มาลีนนท์ จำนวน 74,999 หุ้น 4.) นายประชุม มาลีนนท์ จำนวน 74,999 หุ้น 5.) นางสาวรัตนา มาลีนนท์ จำนวน 74,999 หุ้น 6.) นางสาวนิภา มาลีนนท์ จำนวน 75,000 หุ้น 7.) นางสาวอัมพร มาลีนนท์ จำนวน 75,000 หุ้น 8.) นางรัชนี นิพัทธกุศล จำนวน 75,000 หุ้น 3. ลักษณะของรายการ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จำนวน 599,995 หุ้น มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งขนาดของรายการไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ ลักษณะสินทรัพย์ : หุ้นสามัญจำนวน 599,995 หุ้น ชื่อบริษัท : บริษัท บีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ประเภทกิจการ : ธุรกิจจัดรายการ การจัดแสดงคอนเสริต์และโชว์จากต่างประเทศ รายการ แข่งขันกีฬา รายการโทรทัศน์ การผลิตและส่งเสริมการจำหน่ายเพลง และส่ง เสริมงานด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงภายในประเทศ และใน ประเทศสหภาพพม่า ผ่านบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในประเทศดังกล่าว ทุนจดทะเบียน : 10,000,000บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10บาท โดยเรียกชำระแล้ว 10,000,000บาท คณะกรรมการ : 1.) นายประสาร มาลีนนท์ 2.) นายประชา มาลีนนท์ 3.) นายประวิทย์ มาลีนนท์ 4.) นายประชุม มาลีนนท์ 5.) นางสาวรัตนา มาลีนนท์ 6.) นางสาวอัมพร มาลีนนท์ 7.) นายไบรอัน ลินด์เซ มาร์การ์ ผู้ถือหุ้น : 1.) นายประสาร มาลีนนท์ จำนวน 75,000 หุ้น 2.) นายประชา มาลีนนท์ จำนวน 75,000 หุ้น 3.) นายประวิทย์ มาลีนนท์ จำนวน 75,000 หุ้น 4.) นายประชุม มาลีนนท์ จำนวน 75,000 หุ้น 5.) นางสาวรัตนา มาลีนนท์ จำนวน 75,000 หุ้น 6.) นางสาวนิภา มาลีนนท์ จำนวน 75,000 หุ้น 7.) นางสาวอัมพร มาลีนนท์ จำนวน 75,000 หุ้น 8.) นางรัชนี นิพัทธกุศล จำนวน 75,000 หุ้น 9.) นายไบรอัน ลินด์เซ มาร์การ์ จำนวน 400,000 หุ้น 5. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ซื้อมา หุ้นสามัญของบริษัท บีอีซี - เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จำนวน 599,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ซื้อมาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,999,950 บาท 6. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้ที่เกี่ยวข้องและส่วนได้เสีย นายประสาร มาลีนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) นายประวิทย์ มาลีนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) นายประชา มาลีนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) นายประชุม มาลีนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) นางสาวรัตนา มาลีนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) นางสาวนิภา มาลีนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) นางสาวอัมพร มาลีนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) นางรัชนี นิพัทธกุศล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) 7. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในรายการนั้น บุคคลที่เกี่ยวโยงในรายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)