EN TH
09 ธันวาคม 2540

แจ้งวันหยุดงานปี2541 ที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของตลาดฯ

9 ธันวาคม 2540 เรื่อง แจ้งวันหยุดงานปี 2541 ที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ มีวันหยุดงานที่ไม่ตรงกับวันหยุดทำการซื้อขาย ประจำปี 2541 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 วัน คือ วันพุธที่ 28 มกราคม 2541 ซึ่งเป็นวันตรุษจีน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน