EN TH
29 เมษายน 2540

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2540

29 เมษายน 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2540 เมื่อวันที่29เมษายน2540 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องพิมานแมน โรงแรม รีเจนท์ กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2539 2. มีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานกิจารของบริษัทฯ ในรอบปี 2539 3. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบแล้ว 4. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรรเงินกำไร และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1.) ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 90,322,027.59 บาท 2.) ให้จัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 5.42 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,084,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2540 เป็นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในครั้งนี้ โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2540 3.) ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 785,089,992.46 บาท 5. มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายประชา มาลีนนท์, นายประชุม มาลีนนท์, นางสาวนิภา มาลีนนท์ และนางสาวอัมพร มาลีนนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก วาระหนึ่ง และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2540 ดังนี้ ก. กำหนดเงินเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมการ 8,000บาท และกรรมการท่านอื่น ท่านละ 4,000 บาท ต่อการประชุมแต่ละครั้ง ข. กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี2540 เป็นจำนวนเงิน 12 ล้าน บาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม 6. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2540 และมีมติมอบอำนาจให้กรรมการบริหารเป็นผู้เจรจากับผู้สอบบัญชี เพื่อกำหนดค่าสอบ บัญชีสำหรับปี 2540 ตามความเหมาะสมต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายฉัตรชัย เทียมทอง ) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน