EN TH
26 สิงหาคม 2541

รายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปี ค.ศ.2000

รายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปี ค.ศ. 2000 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภท ธุรกิจบันเทิง โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 โทรศัพท์ 267-9252-6 โทรสาร 253-9978 ขอรายงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาปี ค.ศ. 2000 ครั้งที่ 1 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหา ปี ค.ศ.2000 1. การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ บริษัทฯได้ทำการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของปัญหาปีค.ศ.2000 ที่อาจเกิดขึ้นต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในส่วนของระบบออกอากาศ ระบบการดำเนินงานและระบบข้อ มูลเพื่อการบริหาร โดยการว่าจ้างผู้ชำนาญภายนอกสำรวจระบบ และจัดทำรายการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย ทั้งหมดที่มีใช้ในองค์กร จากนั้นจึงได้ให้ผู้ชำนาญการดังกล่าวร่วมกัน กับบริษัทผู้ขายอุปกรณ์หลัก ทำการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินผลกระทบของปัญหาปีค.ศ.2000ในระบบ ดังกล่าวทั้งหมด ทั้งในส่วน hardware และ software โดยมีกรรมการบริหารของบริษัทท่านหนึ่งเป็น ผู้ดูแล ทั้งนี้การสำรวจและประเมินผลดังกล่าวข้างต้นนั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการสำรวจและประเมินผลข้างต้น บริษัทพบว่าปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี้ อยู่ที่ระบบปฏิบัติ การ (Operating System) ของเครื่องประมวลผลหลักของบริษัท (เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ IBM AS/400) ซึ่งไม่สามารถรองรับปีค.ศ.2000ได้ อีกทั้งระบบงานที่ใช้อยู่กำหนดลักษณะข้อมูลวันที่เป็น หก(6)หลักในรูป YYMMDD ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข นอกนั้นก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)บางส่วนที่ซื้อมาก่อน ค.ศ.1996 นั้นจำเป็นต้องถูกทดแทน 2. ผลกระทบของปัญหาปี ค.ศ. 2000 ต่อการดำเนินธุรกิจ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผลกระทบพอจะสรุปเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้ ก. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบจัดการภายในองค์กร (1) ปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ IBM AS/400รุ่นที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้อยู่ปัจจุบัน แม้ว่าจะสามารถ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ(Operating System) Version ใหม่ซึ่งรองรับปีค.ศ.2000ได้ก็ตาม แต่จะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลง (2) ปัญหาระบบปฏิบัติการหลัก ระบบปฏิบัติการ(OS/400) บนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่รองรับปี2000 จำเป็น ต้องเปลี่ยนทดแทน (3) ปัญหาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบงานประยุกต์ (Application) โครงสร้างฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลวันที่เป็นตัวเลข 6หลัก (YYMMDD) ซึ่งมีผลกระทบเมื่อถึง ปี 2000ดังนั้นจะต้องทำการแก้โปรแกรมในส่วนที่เกี่ยวกับวันที่ทั้งหมด (4) ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC)เก่า เครื่อง PC ส่วนใหญ่ใช้เป็น Terminals หรือ Productivity Tools มีบางส่วนที่เก่าไม่ สามารถรองรับปี2000 ได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนทดแทน ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หลักพร้อมทั้งระบบปฎิบัติงานใหม่ เพื่อมาทด แทนของเก่า และได้ดำเนินการว่าจ้างผู้ชำนาญภายนอก ให้ช่วยดำเนินการแก้ไขระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมระบบงานทั้งหมด ข. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป ปัจจุบันเนื่องจากบริษัทฯ ใช้ระบบงาน Back Office บนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ในการจัดการงาน แต่ดังนั้นหากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์บนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีปัญห ก็จะมีผลกระทบ ด้านการรับคำสั่งซื้อ การออกเอกสารเรียกเก็บหนี้ และการประมวลผลบางด้าน เช่น การติดตาม หนี้ที่ทำโดยเครื่องฯ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็สามารถนำเครื่อง PC มาใช้งานทดแทนในส่วนสำคัญๆ นั้นได้ ปัญหาจึงเป็นเรื่องความสะดวกและประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าที่จะมีผลต่อการดำ เนินธุรกิจโดยตรง ค. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกต่างๆ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ภายนอก ผลกระทบจากปัจจัยภาย นอกจึงไม่มี ในส่วนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่ค้ามีปัญหาก็ไม่น่าจะมีผลมากนัก เนื่องจาก การติดต่อกับคู่ค้าโดยส่วนใหญ่ยังมีการทำงานด้วยระบบ Manual ในหลายๆส่วน บริษัทเชื่อว่าคู่ค้า ของบริษัทก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในลักษณะงานเช่นเดียวกับบริษัท คือเครื่องจะถูกใช้ในลักษณะ ของ Productivity Tools เป็นส่วนใหญ่ 3. แผนงานในการแก้ปัญหา (ก) แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา + ซื้อเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ IBM AS/400 และระบบปฏิบัติการ Version ใหม่ ซึ่งรองรับปี2000 + ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกแก้ไขระบบปฎิบัติงาน BACK OFFICE ทั้งหมด (ข) ขั้นตอนในการแก้ปัญหา/การตรวจสอบ และกำหนดเวลาที่ใช้ รายละเอียดงาน กำหนดเวลา (1) ว่าจ้างบริษัทภายนอกทดสอบ/ตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ ม.ค. -มี.ค.1998 (2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ แทนเครื่องเดิม เม.ย.-มิ.ย.1998 (3) กำหนดติดตั้งเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ IBM AS/400 เครื่องใหม่ ส.ค.1998 (4) ว่าจ้างบริษัทภายนอก ตรวจเช็ค/แก้ไขระบบงานทั้งหมด ก.ค.1998-มี.ค.1999 (5) ทดสอบระบบงาน + หน่วยงานที่ใช้ระบบงานต่าง ๆ ทดสอบระบบ ต.ค.1998-เม.ย.1999 + หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ/สรุปผลการทดสอบ พ.ย.1998- พ.ค.1999 + Project Leader เปรียบเทียบการดำเนินงานกับผลงาน ธ.ค.1998- มิ.ย.1999 (6) Parallel run เม.ย.-ก.ย.1999 (ค) หน่วยงานที่รับผิดชอบ + หน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัทผู้ชำนาญภายนอกที่ว่าจ้างให้ดำเนินการแก้ไขโปรแกรม ทดสอบ โปรแกรม และ ส่งมอบงาน + หน่วยงานภายใน ได้แก่ ฝ่ายที่ใช้ระบบ (ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน) * ผู้ใช้งานระบบในแต่ละฝ่าย ทำการทดสอบการใช้ระบบงาน และส่งรายงานการทดสอบ ให้หัวหน้าผู้คุมหน่วยงาน * หัวหน้าคุมงานแต่ละระบบ ทำการตรวจสอบ/สรุปผลการทดสอบ ส่งให้ Project Leader * Project Leader ตรวจสอบ/สรุปผลขั้นสุดท้าย และทำการเปรียบเทียบการดำเนินงาน กับผลงานทุกระบบ/ทุกขั้นตอน ส่งให้แก่กรรมการบริหารผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการนี้ (ง) ค่าใช้จ่าย ที่คาดว่าจะต้องใช้ในการดำเนินการแก้ไขในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ + ค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการใหม่ 3 ล้านบาท + ค่าใช้จ่าย ในการว่าจ้างบริษัทภายนอกแก้ไขโปรแกรม 5 ล้านบาท + ค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/เครือข่าย 2 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการทั้งสิ้น 10 ล้านบาท 4. การดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทในปัจจุบัน การดำเนินการของบริษัทฯ ในโครงการแก้ไขปัญหา Y2K นี้ ได้ดำเนินการไปตามแผนงานที่กล่าวข้างต้น การจัดซื้อเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดติดตั้งเดือนสิงหาคม1998 นี้ได้ตามแผน และว่าจ้าง บริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอก ให้ดำเนินการแก้ไขระบบงาน BACK OFFICE ก็ได้ดำเนินการแล้ว และ ผู้เชี่ยวชาญนั้นก็ได้เริ่มดำเนินงานแล้วเช่นกัน บริษัทเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผน งานของโครงการได้ ทั้งในส่วนของตารางเวลาและงบประมาณ 5. บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร ตามคำแนะนำของสำนักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้นำเรื่องการแก้ไขปัญหานี้แจ้ง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพร้อมทั้งร่างรายงานฉบับนี้ เพื่อให้กรรมการทุกท่านรับทราบ ถึงปัญหาและความกังวลที่ทุกฝ่ายมีต่อปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นโอกาศที่ฝ่ายบริหารจะได้รับฟังความ เห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในการแก้ปัญหานี้ด้วย ฝ่ายบริหารเชื่อแน่ว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาปีค.ศ.2000นี้จะดำเนินการไปได้ตามแผนงาน ดังที่ได้ชี้แจงข้างต้นได้ทันทั้งในส่วนของตารางเวลาและในงบประมาณที่แสดงไว้ หากจะเกิดปัญหาไม่ สามารแก้ไขระบบปฎิบัติงานได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทเชื่อว่าปัญหานี้จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากการดำเนินงานที่ไม่ค่อยสะดวกและไม่มีประสิทธิภาพมากนักจาก การที่ขาด Productivity Tools ดังที่ได้วิเคราะห์ไว้เบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตามจวบจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่มีแนวโน้มให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาตามโครงการนี้จะมีปัญหาให้ไม่สามารถให้สำเร็จลุล่วงได้ตาม แผนงานดังกล่าว การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและข้อมูลในแบบรายงานฉบับนีแล้ว ขอรับรองว่าข้อความและข้อมูล ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอัน อาจทำให้ผู้ถือหรือผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็น ชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย เทียมทอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายฉัตรชัย เทียมทอง กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้ ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ นายวิชัย มาลีนนท์ ประธารกรรมการ นายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ นายประวิทย์ มาลีนนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายประชา มาลีนนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายประชุม มาลีนนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นางสาวรัตนา มาลีนนท์ กรรมการ นางสาวนิภา มาลีนนท์ กรรมการ นางสาวอัมพร มาลีนนท์ กรรมการ นางรัชนี นิพัทธกุศล กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน