EN TH
26 สิงหาคม 2541

นำส่งรายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปีค.ศ.2000(ครั้งแรก)

25 สิงหาคม 2541 เรื่อง นำส่งรายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปีค.ศ.2000(ครั้งแรก) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือนำส่งรายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปีค.ศ.2000(ครั้งแรก) ต่อสำนักงานกลต. ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2541 จำนวน 1 หน้า 2. สำเนารายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปี ค.ศ.2000(ครั้งแรก) ฉบับที่นำ ส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 หน้า พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ จำนวน 5 หน้า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือที่บจ./ม(ว)49/2541 เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศ ของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาปี ค.ศ.2000 ลงวันที่6สิงหาคม2541 ให้บริษัทดำเนินการจัดทำและนำส่งรายงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท ร่วม เพื่อรองรับปัญหา ปี ค.ศ. 2000 ตามแบบที่แนบท้ายประกาศดังกล่าว โดยให้จัดส่งรายงานครั้งแรก ภายใน 60 วันนับแต่วันสุดท้ายของไตรมาสที่ 2 ของปี 2541 นั้น บัดนี้ บริษัทฯได้ดำเนินการจัดทำราย งานฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีจำนวนรวม 5 หน้า และได้นำส่งต้นฉบับรายงานให้แก่สำนักงาน กลต.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งสำเนารายงานฯดังกล่าว พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษจำนวน 5 หน้า ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง บริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)เอง ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนด้วยเช่นกัน ซึ่งจำเป็นจะต้องนำส่งรายงานนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่แล้ว บริษัทฯ จะได้ติดตามเร่งรัดให้บริษัทร่วมดังกล่าวนำส่งรายงานนี้ แยกต่างหากให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯตามกำหนด เวลาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน