EN TH
28 กรกฎาคม 2541

รายงานการใช้เงินทุนที่เพิ่มสะสมถึง ณ 30 มิถุนายน 2541

วันที่ 27 กรกฎาคม 2541 เรื่อง รายงานการใช้เงินทุนที่เพิ่ม สะสมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในราคาหุ้นละ 142บาท และได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญของบริษัทรวมทั้ง สิ้น200 ล้านหุ้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังที่ตลาดฯได้รับและอนุญาตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขาย ในตลาดฯได้มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2539 แล้วนั้น บัดนี้บริษัทใคร่ขอรายงานความคืบหน้าของการ ใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน ตามรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้น ดังที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ชี้ชวนดังต่อไปนี้ 1. ลงทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์การแพร่ภาพทั่วประเทศประมาณ 400 ล้านบาท การลงทุนในส่วนนี้เป็นงานต่อเนื่องที่ต้องลงทุนปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจ ของผู้ชมให้อยู่ในอัตราที่สูงอันจะเป็นผลดีต่อการสร้างรายได้ของกลุ่ม แต่เนื่องจากทางกลุ่มได้ลง ทุนปรับปรุงอุปกรณ์รายการนี้ไปค่อนข้างมากในปี 2538 ขณะที่รอการอนุมัติให้ขายหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น การลงทุนหลังเพิ่มทุนในรายการนี้จึงล่าออกไปบ้าง ดังนี้ ในปี 2539 ได้จ่ายไปเพียงเท่ากับ70.2ล้านบาท, และ ในปี 2540 ได้จ่ายเพิ่มเติมไปอีกเท่ากับ122.7ล้านบาท, ในปี 2541นี้ ได้จ่ายเพิ่มเติมไปอีกเท่ากับ42.0ล้านบาท,รวมได้จ่ายไปแล้ว164.7ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าการลงทุนรายการนี้ในปีนี้จะเป็นเงินประมาณ 100-150ล้านบาท 2. ลงทุนในการสร้างเสาอากาศสูงประมาณ 350 เมตร ประมาณ 700 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกแผนที่จะเข้าเซ้งพื้นที่ย่านพระรามเก้า เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานดังที่ ได้เคยแจ้งให้ตลาดฯทราบ(หนังสือลงวันที่13พฤศจิกายน2539)แล้วนั้น ขณะนี้โครงการการลงทุนนี้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาว่ายังจะลงทุนอยู่หรือไม่ อย่างไร จึงยังมิได้มีการจ่ายเงินลงทุนในโครง การนี้แต่อย่างใด 3. ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ของบริษัท และบริษัทในเครือประมาณ 1,000 ล้านบาท บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินครบถ้วนหมดแล้ว(945ล้านบาท) ดังที่ได้รายงานในราย งานการใช้เงินฯฉบับแรก 4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือ ประมาณ 740 ล้านบาท เงิน740ล้านบาทที่ได้รับมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ได้นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนครบ ถ้วนแล้วทั้งจำนวน รวมทั้งส่วนที่เหลือจากการลงทุนดังที่กล่าวในข้อ1(หนึ่ง), ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ตาม ข้อ2(สอง) และส่วนที่เหลือจากใช้ชำระหนี้ดังที่กล่าวในข้อ3(สาม)ข้างต้น ซึ่งบริษัทได้นำมารวมใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยครบถ้วนทั้งหมด จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน