EN TH
30 เมษายน 2541

บีอีซี เวิลด์ แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2541

29 เมษายน 2541 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2541 เมื่อวันที่ 29เมษายน2541 เวลา 15.00 น.ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 2. มีมติรับทราบรายงานกิจารของบริษัทฯ ในรอบปี 2540 3. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2540 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบแล้ว 4. มีมติให้จัดสรรเงินกำไร และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1. ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจากเงินกำไรสุทธิประจำปีเพิ่มอีก 82,096,257 บาท 2. ให้จัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญ200ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.00บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ64ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 1,200,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 เมษายน 2541 เป็นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในครั้งนี้ โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 3. ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 1,370,955,335 บาท 5. มีมติเลือกตั้งนางรัชนี นิพัทธกุศล,นายดนัย ศรียาภัย, นายอรุณ งามดี และนายประธาน รังสิมาภรณ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี2541 ดังนี้ ก. กำหนดเงินเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมการ 8,000 บาท และกรรมการท่านอื่น ท่านละ4,000 บาท ต่อการประชุมแต่ละครั้ง ข. กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2541 เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท โดยกำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม 6. มีมติแต่งตั้งให้ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่1378และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2541 และมีมติมอบอำนาจคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เจรจากับผู้สอบบัญชี เพื่อกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2541 ตามความเหมาะสมต่อไป 7. มีมติให้เพิ่มวาระการพิจารณาให้สัตยาบันการที่บริษัทได้เข้าลงทุนร้อยละ60 ในบริษัท บีอีซี-เทโรเอ็น เตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และมีมติให้สัตยาบันการเข้าลงทุนดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน