07 November 2020

ช่อง 3 รับโล่ผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนารณรงค์ ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นในหัวข้อ "คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้พิการ

ในการนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับโล่ผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2563 นอกจากนี้ ผู้แทนพระองค์ยังได้มอบรางวัลแก่บุคคลพิการตัวอย่างดีเด่น และผู้ชนะการประกวดเรียงความ รวมทั้งผู้สนับสนุนการจัดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ด้านการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้ได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสม และทำคุณประโยชน์แก่สังคมได้เช่นคนปกติ 

ภายในงานมีกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพเฉพาะทาง การต่ออายุบัตรคนพิการ กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระราชทานชื่อ และทรงมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมคนพิการให้ประดิษฐ์ขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว อาทิ การจัดกระเช้า, ผ้าตัดเสื้อ, สมุดโน้ต โดยรายได้จะนำไปสมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา สำหรับส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่าง ๆ 

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารกลางวัน เลี้ยงคนพิการและประชาชนที่ไปร่วมงานด้วย